Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Stadgar för Södra Åby Hembygdsförening

 

 • Namn
  § 1 – Föreningens namn skall vara Södra Åby Hembygdsförening.
 • Verksamhetsområde
  § 2 – Föreningens verksamhet skall vara i f.d. Södra Åby församling, vilket innefattar
  Norra och Södra Åby i Trelleborgs kommun i Skåne län.
 • Ändamål
  § 3 – Föreningen är en ideell förening som ska vara politiskt och religiöst oberoende.
  Föreningens ändamål ska vara:
  a) att äga, förvalta och för framtiden bevara och vårda Södra Åbys gamla stubbamölla från 1682, belägen på Södra Åby 1:1.
  b) att äga, bevara och vårda Fryshuset byggt i början 1950-talet och beläget på en allmänning vid Vanningen i Södra Åby.
  c) att äga, förvalta, vårda och utveckla f.d. Kyrkstugan, nu Byahörnan, Södra Åby 44:1.
  Byahörnan ska fungera som allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna om mötesfriheten.
  Lokalen ska på skäliga villkor kunna hyras ut till föreningens medlemmar, kommunala institutioner och inrättningar samt till föreningar, organisationer och enskilda som delar hembygdsföreningens värderingar i demokratiska frågor.
  d) att inför framtiden dokumentera berättelser om bybor, gamla föremål, seder och bruk i Norra och  Södra Åby samt uppmuntra till släktforskning.
  e) att befrämja och bevara känslan av samhörighet i Norra och Södra Åby samt informera om hur det var i gången tid, men även ge plats för aktuella frågor i nutid. Detta kan ske genom studiecirklar, samkväm och andra typer av sammankomster.
  f) att verka för sammanhållning och gemenskap i byarna.
 • Medlemskap
  § 4 – Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person eller sammanslutning, som vill arbeta för föreningens syften och dess verksamhet.
 • Uteslutning av medlemskap
  § 5 – Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som inte delar hembygdsföreningens värderingar i demokratiska frågor och motverkar föreningens ändamål.
 • Årsavgiften
  § 6 – Medlem är den som betalar årsavgift och delar hembygdsföreningens värderingar i demokratiska frågor.
 • Styrelse
  § 7 – På årsmötet väljs med en mandattid på två år föreningens ordförande, som tillika är styrelsens ordförande.
  § 8 – På årsmötet utses ytterligare sex styrelseledamöter och två suppleanter. Årligen väljs tre ledamöter och en suppleant. Mandattiden är två år och överlappande, så att endast hälften av ledamöterna kan avgå samma år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
  § 9 – Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.
  § 10 – Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.
  § 11 – Verksamhetsberättelse och räkenskaper skall överlämnas till revisorerna för granskning senast den 15 februari och revisionen skall vara verkställd senast den 10 mars.
  § 12 – Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
  Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.
  Styrelsen skall föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.
  Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga i beslutet.
 • Teckningsrätt
  § 13 – Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.
 • Årsmöte
  § 14 – Årsmötet skall hållas varje år senast den 15 mars. Kallelse skall utfärdas genom skriftligt meddelande till de medlemmar som inte har e-post samt genom sociala medier, lokala anslag och tillkännagivande i lokal tidning senast två veckor före årsmötet.
  § 15 – Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
  a) Godkänna kallelsen.
  b) Besluta om röstlängd. Varje närvarande medlem, som erlagt årsavgift, har en röst.
  c) Val av mötesfunktionärer.
  d) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
  e) Revisionsberättelse.
  f) Besluta om ansvarsfrihet.
  g) Bestämma årsavgift för nästkommande år.
  h) Val av ordförande. Mandattid två år.
  i) Val av tre styrelseledamöter och en suppleant.
  j) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
  k) Utse valberedning bestående av tre personer, varav en är sammankallande, mandattid ett år.
  l) Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma.
  m) Val av ombud till övriga föreningar.
  n) Frågor som styrelsen beslutat ta upp till behandling.
  o) Frågor, som medlem vill ta upp till behandling och som anmälts till styrelsen senast tio dagar före årsmötet.
  p) Övriga frågor.
  q) Årsmötet avslutas.
  § 16 – Extra årsmöte kan hållas om styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.
  På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.
 • Ändring av föreningens stadgar samt likvidation.
  § 17 – Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall för att vara gällande på den senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstade.
  Årsmötet kan besluta att det inte behövs två årsmöten efter varandra vid små förändringar av stadgarna.
 • Upplösning
  § 18 – Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

 • Ovanstående stadgar har antagits på ordinarie årsmöte den 12 mars 2020 med Södra Åby Hembygdsförening.

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se