Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • 26/2, kl 16.00 Kallelse till Årsstämma för Siggaruds bygdegårds förening

26/2, kl 16.00 Kallelse till Årsstämma för Siggaruds bygdegårds förening

Tid: 16.00

Plats: Siggaruds Bygdegården

Dagordning

1  Årsstämman öppnas

2 Val av mötesfunktionärer:  ordförande och sekreterare

3 Val av 2 personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

4 Fastställande av föredragningslistan

5 Fastställande av röstlängd

6 Godkännande av kallelse

7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska   berättelse över det senaste året

8 Revisorernas berättelse

9 Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11 Beslut om

a) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare

b) mandatperiod

12 Val av ordförande i föreningen

13 Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare

14 Val av revisorer och ersättare

15 Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktetsstämma

16 Val av ombud till övriga föreningar

17 Val av valberedning

18 Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift

19 Framställning och förslag från styrelsen och från   medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar   före årsmötet

20 Vid årsmötet väckta frågor

21 Avslutning av mötet

 

Välkommen!

Kalle Fransson

ordförande

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se