Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Förhållningsregler

§ 1
Dessa förhållningsregler gäller alla personer som vistas i Norra Ugglarps Bygdegård i Björnstorp. Förhållningsreglerna gäller både föreningens medlemmar och externa hyrestagare/gäster. Förhållningsreglerna är till för allas välbefinnande och syftar till att hålla fastigheten i säkert och presentabelt skick.

§ 2
Som Hyrestagare godkänner man dessa förhållningsregler i samband med betalning av lokalhyran. Det åligger Hyrestagaren att läsa och förstå innebörden av dessa regler. Vid eventuella frågetecken skall bokningsansvarig kontaktas.

§ 3
Bygdegården upplåter fastigheten med där tillhörande inredning och inventarier, inklusive
kök med utrustning, om inte annat avtalas. Hyrestagaren ansvarar för att fastigheten med all utrustning och inventarier används på det sätt som avsetts och på ett ansvarsfullt sätt.

§ 4
Hyrestagaren skall i samband med hyresbokning klart redogöra för evenemangets ändamål. Hyrestagaren måste ha fyllt 24 år och ansvarar för att evenemanget utförs ansvarsfullt enligt
dessa förhållningsregler.

§ 5
Betalning av lokalhyra skall ske senast det datum som anges på hyresavtalet. Lokalbokning anses preliminär till dess lokalhyran är betald. Vid avbokning senast 60 dagar innan hyresdatum återbetalas 50% av lokalhyran, därefter ingen återbetalning. Vid avbokning äger Bygdegården rätt att hyra ut fastigheten till annan hyresgäst.

§ 6
Som Hyrestagare förbinder man sig att:
– Besiktiga lokalerna inför hyrestillfället och meddela eventuell brist/skada.
– Ansvara för samtlig skada/brist som uppkommer under hyresperioden.
– Snarast anmäla samtliga skador som uppkommit under disposition av lokalen.
– Ej tillåta att andra personer – än de vilka Hyrestagaren sanktionerat och deklarerat inför hyrestillfället – äga tillträde till fastigheten.
– Till alla delar vara fullt ut ansvariga för samtliga personer som vistas i lokalen under hyrestiden.
– Visa hänsyn och respekt för omgivningen.
– Efterleva att rökning inte får ske i lokalerna.
Anmälan rörande ovan punkter skall snarast meddelas till Bygdegården på adress norraugglarp@gmail.com.

§ 7
– Det är absolut förbjudet att hälla ut kaffepulver etc. på golvet.
– Det är absolut förbjudet att tejpa eller sätta häftstift på dörrar eller väggar.
– Det är absolut förbjudet att hänga något i taklamporna.

§ 8
Hyresgästen ska förvara nycklar säkert och inte låna ut / lämna ut dem till obehöriga. Vid borttappad nyckel faktureras hyresgästen med faktiskt kostnad för nyckel eller hela / delar av låssystemet.

§ 9
Hyrestagaren ansvarar själv för all egen medtagen egendom såsom ex. utrustning, mat och dryck. I det fall egna tillhörigheter lämnas i lokalen innan evenemang skall Hyrestagaren i möjligaste mån se till att denna inte är exponerad i lokalen. Detta för att förhindra inbrott eller annan skadegörelse.

§ 10
Hyrestagaren ansvarar för städning och rengöring av lokalerna efter evenemanget. Hyrestagaren skall ombesörja att:
• alla bord är avtorkade.
• alla golv är sopade och ev. våttorkade om något spillts. Inga blöta fläckar får lämnas kvar.
• alla bänkar/bord/spisar i köket är rengjorda.
• allt porslin/husgeråd är diskat och insatt i respektive skåp och lådor.
• kaffebryggarna är rengjorda och avstängda.
• soporna är utburna i sopsortering/container.
• burkar, fimpar och annat skräp som ligger utanför lokalen är bortplockat.
Ovan gäller båda byggnad, tomt, uppfart och allé.

§ 11
Som hyrestagare av lokalen är man ansvarig för att kontrollera var utrymningsvägar och brandsläckare finns placerade i lokalen samt se till att desamma inte blockeras under evenemanget.

§ 12
Hyresgästen ska närvara i lokalen den tid som hyresgästens arrangemang pågår.

§ 13
Den som sist lämnar fastigheten skall säkerställa att:
– All utrustning är avstängd.
– Alla fönster och dörrar är låsta.
– Alla lampor är släckta.
– Alla ljus och marschaller är släckta.
Ovan gäller både byggnad och tomt.

§ 14
Deposition, enligt överenskommelse, betalas in på konto senast det datum som anges på hyresavtalet. Denna återfås vid återlämnandet såvida inga skador på inventarier eller byggnader skett.

§ 15
I de fall då Hyrestagaren ej uppfyller vad som åligger denne enligt dessa förhållningsregler äger Bygdegården rätt att låta utföra åtgärd, utan föregående hörande av Hyrestagaren, till korrigering av den bristande uppfyllelsen och fakturera denna kostnad. Allt i syfte att minimera driftstörningar och kostnader i form av utebliven hyra/skadestånd. Det innebär att vid skador på lokalen eller inredning och inventarier äger Bygdegården rätt att anlita det företag man finner lämpligt för åtgärdande av skada/-or och fakturera den ansvarige Hyrestagaren denna kostnad.

§ 16
Klagomål rörande dessa förhållningsregler skall skriftligen ställas till styrelsen i Bygdegården.

§ 17
Vi förbehåller oss rätten att när som helst dyka upp för att kontrollera att lokalen visas den hänsyn och respekt den ska ges.

§ 19
Om evenemanget är av sådan sort att bokningsansvarig och Styrelse anser att ordningsvakter krävs ska dessa bokas genom bokningsansvarig. Dialog och betalning sköts sedan mellan hyrestagare och ordningsvakter.

§ 20
Hyresgästen har ansvar för och ska på egen bekostnad svara för de tillstånd som myndighet kan kräva för lokalens nyttjande i samband med evenemang. Exempelvis tillstånd för offentlig tillställning, serveringstillstånd, ordningsvakter, förordnande av polismyndigheten m.m.
Genom inbetalning av lokalhyran, vilken uppges på hyresavtalet,
intygar jag att jag har läst och förstått de förhållningsregler som
gäller för mig som hyrestagare av Norra Ugglarps Bygdegård.