Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Stadgar minnesfond

Stadgar för Minnesfonden Färnäs
Reviderade stadgar antagna vid Färnäs Bys Bygdegårdsförenings årsmöte den 13 april 2015.

§ 1

Minnesfonden Färnäs är en sektion av Färnäs Bys Bygdegårdsförening, och har till syfte att värdigt och varaktigt hedra de avlidnas minne.

§ 2

Alla som önskar hedra en avliden persons minne kan, istället för eller jämsides med blommor till begravning, skänka en penninggåva till Minnesfonden Färnäs.
Ett minnesblad från Minnesfondens Färnäs, lämnas då till den avlidnes anhöriga, vanligtvis i samband med begravningen. Minnesbladet innehåller givarens namn och den text som givaren önskar.
Till givaren utfärdas ett kvitto på mottaget belopp.
Beställning av sådan kondoleans mottas senast två dagar före begravning.
Fonden tar även emot donationer givna i fondens syfte.

§ 3

Inkomna gåvor med upplupna räntor fonderas, till dess kapitalet uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. Fondens medel skall placeras i bank.
När fonden uppnått nämnt belopp, skall fondens medel användas till glädje i byn genom att:
1. Medel ur fonden skall, vid behov och efter styrelsebeslut, kunna tas i anspråk av Färnäs Bys Bygdegårdsförening för underhåll eller investering i bygdegården, eller i händelse av likviditetssvårigheter.
2. Dela ut julblommor till medlemmar i Färnäs Bys Bygdegårdsförening som fyllt 85 år under året.
3. Föreningar eller annan organiserad verksamhet inom Färnäs By, ska kunna söka bidrag ur fonden, för att anordna aktiviteter till glädje för byns barn och ungdomar t.ex.
hockeyplan, ungdomsgård, julgransplundring. Sökt bidrag bedöms från fall till fall i styrelsen.
4. Anordna samkväm för hela eller valda delar av Färnäs Bys Bygdegårdsförenings medlemmar vid tillfällen som styrelsen anser lämpligt, t.ex. pensionärsmiddag.

§ 4

Fondens angelägenheter sköts av Färnäs Bys Bygdegårdsförenings styrelse.
Styrelsen utser expeditionsföreståndare/ kassaförvaltare. Denna kan, om så är lämpligt, utses utom styrelsen.
Styrelsen förvaltar fondens medel och är gemensamt ansvarig för deras riktiga användare, företräder i övrigt fonden och bevakar dess intressen.

§ 5

Fondens räkenskaper avslutas för kalenderår. Senast sista februari varje år avlämnar kassaförvaltaren räkenskaperna till revisorerna.
Berättelse över föregående års förvaltning ska ingå i Färnäs Bys Bygdegårdsförenings årsberättelse.

§ 6

Minnesfondens förvaltning och räkenskaper granskas av Färnäs Bys Bygdegårdsförenings revisorer, och kan ingå i dess revisionsberättelse.

§ 7

Vid Färnäs Bys Bygdegårdsföreningens årsmöte förekommer beträffande sektionen Minnesfonden Färnäs följande ärenden:
1. Styrelsens årsberättelse
2. Revisorernas berättelse
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
4. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

§ 8

Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas vid två på varandra följande sammanträden, varav ett årsmöte.

§9

Vid beslut om fondens upplösning, skall dess tillgångar erbjudas Färnäs Bys Bygdegårdsförening.

§ 10

I övrigt skall stadgar för Färnäs Bys Bygdegårdsförening i tillämpliga delar även gälla Minnesfonden.