Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Om bygden

Namnet Dunker kommer från kyrkbyn som övertagit namnet från sjön Dunkern. Sjöns namn betyder troligen ’den dånande, dovt ljudande’ syftande på ljud från isen.

Dunkers socken ligger norr och nordost om Malmköping. Längst i nordost är trakten kuperad, berg- och skogrik med flera vackert belägna sjöar. Längre söderut, kring sjöarna Skundern och Dunkern och längs Dunkerån som rinner mellan sjöarna, är det mera av ett jordbrukslandskap. Här finns några större gårdar t.ex. Smedsta, Röhl, Dunkershall och Ekensholm.

I Dunker har man gjort fynd av boplatser och verktyg från stenåldern och från brons- och järnåldern finns gravplatser och fornborgar dokumenterade.

I det som kallas Dunkers bergslag har förr brutits järnmalm i små gruvor t.ex. vid Dammsjötorp, Knaperhäll och Starrsätter som var de största. Malmen som bröts forslades via malmvägen till Björndammens masugn. Där smältes malmen till tackjärn som vid Stålboga och Nyhammaren förädlades i hammarsmedjor till stångjärn. Vid flera mindre smedjor i trakten kunde man sedan smida redskap och verktyg, t.ex. vid Strömshammar.

I Dunker har också funnits flera kvarnar och sågverk. De kunde drivas med vattenkraft eftersom det i den kuperade trakten fanns gott om sjöar. Mellan sjöarna rann bäckar som dämdes upp och hade en fallhöjd och vattentillgång som tidvis räckte för att driva vattenhjulen.

När Holmens bruk omkring 1910 köpte de stora skogarna mellan Mora och Stålboga kunde man t.o.m. anlägga en 6 km. lång flottningsled fram till sågverket vid Nykvarn och vidare till järnvägen vid Stålboga. Vid Björndammen passerade tusentals stockar under de drygt 30 år som flottning pågick innan sågverket lades ner och biltransport tog över.

Se även wikipedia

Kyrkan

Kyrkan är från 1200-talet och byggd i korsform. Kor och sakristia byggdes på 1400-talet. Kyrkan byggdes om 1737 och resultatet blev det nästan kvadratiska kyrkorum den har idag. Det gamla koret behölls och ett högt valmat spåntak restes över byggnaden.

Den 25 mars 1809 brann kyrkan och taket och tornet störtade in. En del inventarier räddades, bland annat nattvardskärlen. Åren 1809–1814 återuppfördes kyrkan då tornet höjdes och försågs med huv och lanternin. 1860 tillkom ny altaruppsats, predikstol och orgelläktare. I vapenhuset förvaras tre gravklot från järnåldern, funna nära kyrkan. Kyrkan av idag präglas helt av ombyggnaden efter branden.

Altaruppsatsen är ett pilaster-system av trä från 1860 och altarkrucifixet en gåva från konfirmanderna 1957. Ljuskronan i långhuset är gravmonument över kyrkoherden Johannes Tyblad, som dog 1671. På kronan finns en inskrift, där det står att kyrkoherden är begravd under kronan. Kyrkans äldsta föremål är en kalk från 1400-talets mitt och cuppa från 1695. Flera gravhällar från 1600- och 1700-talet finns bevarade.

Wikipedia: Dunkers kyrka

 

Skolan

Riksdagen beslutade 1842 om införande av den första folkskolestadgan som gjorde undervisningen obligatorisk för alla barn. Stadgan tvingade landets samtliga socknar att inom fem år inrätta minst en fast skola med en utbildad lärare, som man skulle hålla med bostad. I Dunker fattade sockenstämman beslut om att ett skolhus skulle byggas med två lärarbostäder på den övre våningen. Den större bostaden var avsedd för klockaren. Det kom att bli Kyrkskolan, alltså det röda hus, som idag kallas Klockargården. Under två år högg bönderna timmer, som kördes fram till byggplatsen för att ligga där och torka. På sommaren 1845 började själva bygget och var färdigt så att skolan kunde öppna 1 maj 1847. Den första utbildade skolläraren hette Lars Ulrik Ferdinand Langborg. Förutom en skolsal till vänster på nedre botten användes den del av våningsplanet som var närmast kyrkan till sockenstuga. Skolplikten började senast vid 9 års ålder och sedan fick barnet fortsätta tills dess kunskaperna ansågs tillräckliga.

Vid 1800-talets slut började det bli trångt i Kyrkskolan, dvs i det vi nu kallar Klockargården. Det var många barn och de var fördelade endast på en småskollärare och en folkskollärare, så grupperna blev mycket stora. Fortfarande undervisade man på det gamla sättet enligt ” wexelundervisningsmetoden” med hjälp av de äldre eleverna som ”monitorer”. Folkskoleinspektören hörde av sig och tyckte att man skulle få bättre undervisningssituation om man följde normalplanen och delade upp eleverna i tre klassavdelningar. Men en sådan förändring skulle kräva ytterligare ett klassrum och ytterligare en lärare. I oktober 1903 efter 17 år med olika utredningar beslutade sockenstämman att bygga en ny skola som stod färdig 1904. Undervisningen fortsatte till 1995 då Flens kommun beslutade att lägga ner skolan. Föräldrarna motsatte sig detta och driver sedan dess skolan som en friskola med integrerad förskoleverksamhet.

Källa: Bygdeband

 

Gammalt vykort från Vindsbro

Dunkers station

 

Fler bilder från Dunker hittar du på Bygdeband:
http://www.bygdeband.se/plats/76293/sverige/sodermanlands-lan/flen/dunkers-socken/

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se