Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Förord och läsanvisning

Boken ”Inom Västeråker-Dalby sockengrindar” redovisar upplevelsen av vår bygd under 1900-talet. Version 2014 vänder sig givetvis till alla som har funnits i bygden hela sitt liv eller ganska länge och därför känner igen sig. Men den vänder sig också till de som är nytillkomna som vill uppdatera sig.

Boken innehåller texter där många i bygden fått tillfälle att berätta personligt. Lite som ”sommarpratare” med förhoppning att spegla bygdens historia som avstamp till fortsatt förståelse och engagemang. Texter har kompletterats med nya bilder för att bättre levandegöra berättelserna. Som komplement finns ljudinspelade intervjuer med människor med anknytning till bygden.

Kapitelindelning

I kapitel Verksamheter redovisas de verksamheter som format och formar bygden där den mest anmärkningsvärda förändringen är antal sysselsatta i jordbruket.

Därefter följer en redovisning av människorna med Människor lämnar spår. Denna redovisning begränsas till människor som levt under nittonhundratalet och på olika sätt varit verksamma i bygden men som lämnat oss.

kapitlet Samhälle beskriver våra gemensamma aktiviteter där mantrat vård – skola – omsorg innehåller en utveckling från fältskär till primärvård, från medhavda smörgåsar till skolmåltider, från fattigvård till trygghetsboende.

Vår Historia beskrivs med start i artonhundratal genom Laga skifte, nittonhundratal med två världskrig till dagens samhälle.

Slutligen redovisas vår bygd. I denna redovisning beskrivs platser och händelser som kan knytas till den byggda miljön.