Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

Till Tyringe byamän

Som ni vet är vi på trakten missgynnade när det gäller lokal för allmänheten, därför har undertecknad i samråd med en del personer bildat en kommitté som har till uppgift att undersöka möjligheterna att få en bygdegård till stånd. Vi anhålla därför vördsamt om vi till tomt för lokalen fick disponera den samfällda grusgropen vid bastun.

Tyringe den 31 maj 1950
Enligt uppdrag Harry Eriksson

Denna skrivelse var upptakten till bildandet av Tyringeortens Bygdegårdsförening

Vid ett sammanträde den 6 juni 1950 med representanter från Tyringe, Findla och komunen beslutades att kalla ortens föreningar till ett möte där Bygdegårdarnas Riksförbund även skall kallas. Till arbetsutskott valdes Harry Eriksson, Herbert Gustavsson och Klas Falk.

Vid möte den 8 november 1950 deltog 10 st föreningar från orten. De var alla positiva till en bygdegård på trakten. Konsulent Harry Jansson från Bygdegårdarnas Riksförbund medverkade. För det fortsatta arbetet valdes en intermistyrelse bestående av Herbert Gustavsson, ordf; Harry Eriksson, vice ordf; Lennart Tyrfors, sekr samt Emanuel Johansson, kassör.

3 oktober 1954 beslutades att anskaffa ritningar och kostnadsförslag till en bygdegård på den av Bertil skänkta tomten i Tyringe. Intermstyrelsen utökades med Astrid Klang och Erik Arvidsson.

13 februari 1955 beslutades att bilda en bygdegårdsförening med följande styrelse: Herbert Gustavsson, Erik Arvidsson, Astrid Klang, Lisa Hellerstedt, Klas Falk, Edvin Andersson, Karl Liljestrand och Elof Mårtensson.

6 mars 1955 beslutades enhälligt att föreningens namn skall vara Tyringeortens Bygdesgårdsförening.

2 augusti 1956 föreslog Erik Arvidsson att Hjälmareborg skulle inköpas. Vid årsmöte den 9 augusti 1956 beslutades att inköpa Hjälmareborg av Evert och Berta Vallén för 6 000 kr. Nya i styrelsen Ingrid Asp och Lennart Gustavsson.

28 januari 1957 föreslog Erik Arvidsson att försöka flytta Hjälmareborg till tomten i Tyringe. Till ny ordförande efter Herbert Gustavsson valdes Henry Tyrfors, ny ledamot Rune Karlsson.

Årsmöte 31 juli 1957. Flytten av Hjälmareborg gick ej att genomföra. Beslutades att reparera köket och lilla rummet.

Tyringeortens bygdegårdsförening beslöt vid sitt årsmöte 1957 att lokalen tills vidare skall stå kvar på sin nuvarande plats och rustas upp för att bli användbar.

En firma från Västerås, som specialiserat sig på flyttning av hus, har efter besök på platsen avrått från flyttning av byggnaden till den tomtmark i Tyringe föreningen äger, då vägen är smal och krokig och byggnadens konstruktion inte passar för en längre flyttning. För bygdegården anses att Findla är den mest centrala platsen.

Renoveringen beräknas kosta ca 2 000 kr och skall i första hand ägnas åt köket. Medlemmarna skall utföra en del arbeten. Arbetet skall finansieras med tillfälliga lån. Föreningen räknar med att erhålla kommunalt anslag från Medåkers kommun fullmäktig av samma storlek som övriga bygdegårdar inom kommunen.

Till styrelse valdes Henry Tyrfors Tyringe ordf; Elof Mårtensson Sjölunda, v.ordf; Erik Arvidsson Tyringe sekr; Klas Falk Tofta kassör samt Rune Karlsson Hellby, Lennart Gustavsson Findla, Edvin Andersson Kvisterhult samt Ingrid Asp Görhult. Revisorer blev Herman Hermansson Tyringe K-E Kellander Tyringe.

8 november 1957 beslutades att 3-fas elledning skulle anslutas till bygdegården.

6 december 1957 beslutades om inköp av oljekaminer samt att anordna ett varulotteri med en TV som vinst.

14 januari 1958 beslutades om inköp av bord och stolar samt att vidtala Erik Fransson att sköta eldningen i lokalen.

18 februari 1958 fastställdes hyran för bygdegården till 30 kronor.

Årsmöte 12 mars 1958. Karl-Erik Ivarsson valdes som ny i styrelsen efter Klas Falk.

18 juli 1958 beslutades att lägga tegel på yttertaket. Kostnad 1 800 kr.

Årsmöte 30 mars 1960. Beslutades om utbyggnad av scen på södra sidan av bygdegården. Nya i styrelsen Helge Karlsson och Seth Andersson.

Årsmöte 29 mars 1961. Gjutning av grunden till scenen skall göras den 8 april. Nedlagd äggförening på Frösshammar skänker sin kassa på 119,96 kr till bygdegårdsföreningen.

1963 börjar Tore Hermansson som vaktmästare.

Årsmöte 18 april 1968. Beslutades om kontakt med Hans Pettersson om ritningar till toaletter och vestibul. Tore Hermansson slutar som vaktmästare.

17 maj 1968. Beslut om köp av ca 500 kvm mark av Jan Ottosson för 1 000 kr.

1969 tillträder Inga-Lisa Ivarsson som vaktmästare.

18 juni 1970. Beslut att låna 25 000 kr för byggande av toaletter och vestibul. Helge Karlsson och Axel Pettersson utförde arbetet för 14 kr/timme.

Årsmöte 27 april 1970. Ny i styrelsen Stig-Arne Arvidsson.

Årsmöte 28 april 1972. Nya i styrelsen Ingrid Hermansson och Anita Larsson.

Årsmöte 15 maj 1974. Beslut om ny panel i stora lokalen. Installation av elvärme och ventilationsfläkt i stora lokalen samt brädfodring av bygdegården utvändigt.

1977-1978 Installerades ventilations- och friskluftsanläggning.

1979 Utfördes ny avlopps- och infiltrationsanläggning för 7 158 kr.

1982 Ny i styrelsen Göran Holmkvist

1983 Utbyggnad av lilla rummet. Kostnad ca 84 000 kr. Ny i styrelsen Lottie Åkerström och Margareta Widén.

1987 Ny i styrelsen Ulf Hallberg.

1989 Borrning efter vatten, kostnad 30 165 kr. Brandskada i hydrorummet. Ny i styrelsen Leif Arvidsson.

1992 Ny i styrelsen Hans Ivarsson

1993 Ombyggnad av köket, kostnad 84 496 kr.

1994 Handikapputrustning av bygdegården, kostnad 135 000 kr.

1995 Ny i styrelsen Gunnar Fält.

2002 Nytt golv läggs i stora salen. Förråd för bord och stolar.