Till Riksförbundet
Gå till distrikt
 • Hem
 • Utveckling Hannäs

Utveckling Hannäs

Beslut från Jordbruksverket erhölls 171201 och Uppstartsmöte har hållits 171210 för att sätta igång projektet att bygga två nya mötesplatser i Hannäs. Aktivitetshall och Multisportarena

Löpande information om projektet sprids via Hannäs hemsida, FB-grupp Hannäs samt vårt lokala blad som Hannäs IF ger ut en gång per månad

 

Vad är syftet med projektet?
Syftet med projektet är att utöka möjligheterna till fler fritidsaktiviteter i ett område som idag har ett begränsat utbud. Målet med projektet är att förbättra möjligheterna för dem som har lite svårare att delta i aktiviteter på grund av ålder, handikapp eller andra orsaker. Projektet avser att bygga en aktivitetshall och multisportsarena samt genomföra diverse marknadsföringsinsatser och planering/samordningsaktiviteter

Vilket behov finns det av projektet?
Behovsanalys har tagits fram vid möte för allmänheten vilket var startskottet för vår vision om Hannäs. De behov som var mest primära var

 • aktiviteter
 • samverkan
 • bostäder
 • positivt företagsklimat
 • utökad service .ex äldreomsorg, utveckling av förskola

Information om mötet lades ut på hemsidan för att ge ytterligare möjlighet till synpunkter vilket samlades in och visade sig vara överensstämmande med det tidigare mötets mening. Ur detta drog vi slutsatsen att aktiviteter och samverkan var ett första steg i att tillmötesgå boendes önskemål.

Situationsbeskrivning:
Idag finns en idrottsplats där HIF ordnar fotbollsträning. PRO har 2015 anlagt boulebana utomhus. De hade tidigare tillgång till banor men blev uppsagda pga ny ägarbild på anläggningen. Tennisplanen som anlades på 70-talet har många år varit obrukbar. Av förklarliga skäl så är höst, vinter och vår perioder då mycket begränsat utbud finns för aktiviteter och mötesplatser.

 

Vilka andra samarbetar projektet med?

 • Samarbete med markägare – Bidrar med upplåtelse av mark. Projektet stärker markägares möjlighet till att exploatera delar av den mark de besitter då området kommer bli mer attraktivt för nya boende.
 • Företagare i bygden – Ger utökade möjligheter till etablerade företag att växa. Vi avser att anlita lokala företag under projektet.
 • Övrigt föreningsliv- Bidrar med ideell arbetskraft. Detta öppnar upp för nya samarbeten. Vi ser en synergieffekt i inledda samarbeten som genererar nya projekt efter hand.
 • Öka förutsättningarna för nytt företagande genom att anläggningarna kan användas till nya verksamheter, exempelvis finns intresse av att hitta lokal för agilityträning

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Projektet är för oss nytänkande och utvecklande då:

 • En ny modern aktivitetslokal anpassad för nya ungdomsverksamheter för Hannäs IF, Hällingsfalls Vi-Unga och Föräldraföreningen (driver Hannäs Förskola), samt nya verksamheter för rörelsehindrade.
 • En multisportarena leder till nya ungdomsverksamheter för Hannäs IF, Hällingsfalls Vi Unga och Föräldraföreningen (driver Hannäs Förskola), samt nya verksamheter för rörelsehindrade.
 • Aktivitetshuset och multisportarenan blir två nya mötesplatser över generationsgränser där nya nätverk kan knytas.
 • Samarbete mellan Hannäs IF, Hällingsfalls Vi Unga, Föräldraföreningen och Bygdegårdsföreningen är helt nytt för oss.
 • Ungdomarna får ett aktivt fritidsliv vilket ger dem grunden för en god kondition. Många studier har visat att det ökar barn och ungdomars möjligheterna när det gäller studier och inlärning
 • Något liknande projekt har inte bedrivits hos oss tidigare.
 • Vi kommer att anlita lokala företag för uppförande av dessa anläggningar som i och med det kommer stärka sina företag med nya uppdrag. Området kommer bli mer attraktivt för den/de entreprenörer som tittar på möjligheterna att bygga bostäder vilket även det kommer gynna den lokal näringen i form av ökad sysselsättning.
 • Vi tror oss också kunna inspirera andra med denna satsning. Landsbygden är inte något prioriterat område vad gäller satsningar från t.ex.kommuner mm Om vi kan genomföra denna satsning så kan det ge andra inspiration och kraft att utföra på egen hemmaplan.
 • Multisportarenan kommer ligga i närhet av vår befintliga lanthandel. Denna kommer få nytta av denna närhet

Projektet ger barn och ungdomar ny kunskap om samarbete som de kommer bära med sig

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se