Till Riksförbundet
Gå till distrikt
 • Hem
 • Utveckling Hannäs

Utveckling Hannäs

Vår ansökan om att upprusta köket i Bygdegården beviljades 20190907 och vi satte genast igång med tillbyggnaden. Dess värre så infann sig en pandemi vilket fördröjde färdigställandet.

Ansökan om projektstöd kom in till länsstyrelsen i Östergötlands län den 28 januari 2016. Stödet  finansieras delvis av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden vilket betyder att Landsbygdsprogrammet 2014-2020 står för 122.703 kr. Åtvidabergs Kommun har gått in med 100.000 kr och Bygdegården står för 24.745 kr enligt ansökan. Nu har det ju förstås kostat mer än totalt 247.448 kr att genomföra byggnationen och de kostnaderna har Bygdegården och ideellt arbete stått för.

Några tappra eldsjälar ( läs Cenneth, Lasse och Kalle) har kämpat på och är de som lagt mest tid i projektet. Stort tack till er.  Köket är nu färdigställt och slutbesiktat. Vi ser fram emot att pandemin ska ta slut så vi kan ha en riktig invigning.

Virket som tillbyggnaden är byggt av har Bröderna Svensson avverkat på bygdegårdens mark. Och sågats på den lokala sågen. Så man kan säga att det är närproducerat

På bilden är Oskar Svensson en av många ideella krafterna som har gjort detta möjligt.

Del av vår ansökan / Tidigare har fler samlingslokaler funnits i Hannäs församling. T.ex Församlingshemmet som nu är avyttrat av Svenska Kyrkan och numer drivs i privat regi. I dag är det endast bygdegården som finns att tillgå som en gemensam samlingspunkt för alla för aktiviteter, minnesstunder, föreningsliv, lokal att tillgå för privata evenemang, vallokal mm För att möta de behov av faciliteter som idag efterfrågas står vi nu inför att upprusta köket

På grund av att kommunen har ett maxtak för bidrag till denna typ av investering på 100 tkr har vi reviderat vår plan ekonomiskt för att möta kravet av medfinansiering enligt riktlinjer länsstyrelsen. Vi ansöker nu om inredning av köksutrustning. Resterande kostnader för vår byggnation avser vi att finansiera med egna medel samt med ideella krafter

Övriga föreningar i bygden som har nytta av gemensamhetslokalen. På landsbygden ser vi det som ett naturligt inslag att alltid samarbeta över organisations och föreningsgränser. Vi har god erfarenhet av att samarbeta för att nå gemensamma mål för bygden.

 

Beslut från Jordbruksverket erhölls 171201 och Uppstartsmöte har hållits 171210 för att sätta igång projektet att bygga två nya mötesplatser i Hannäs. Aktivitetshall och Multisportarena

Löpande information om projektet sprids via Hannäs hemsida, FB-grupp Hannäs samt vårt lokala blad som Hannäs IF ger ut en gång per månad

 

Vad är syftet med projektet?
Syftet med projektet är att utöka möjligheterna till fler fritidsaktiviteter i ett område som idag har ett begränsat utbud. Målet med projektet är att förbättra möjligheterna för dem som har lite svårare att delta i aktiviteter på grund av ålder, handikapp eller andra orsaker. Projektet avser att bygga en aktivitetshall och multisportsarena samt genomföra diverse marknadsföringsinsatser och planering/samordningsaktiviteter

Vilket behov finns det av projektet?
Behovsanalys har tagits fram vid möte för allmänheten vilket var startskottet för vår vision om Hannäs. De behov som var mest primära var

 • aktiviteter
 • samverkan
 • bostäder
 • positivt företagsklimat
 • utökad service .ex äldreomsorg, utveckling av förskola

Information om mötet lades ut på hemsidan för att ge ytterligare möjlighet till synpunkter vilket samlades in och visade sig vara överensstämmande med det tidigare mötets mening. Ur detta drog vi slutsatsen att aktiviteter och samverkan var ett första steg i att tillmötesgå boendes önskemål.

Situationsbeskrivning:
Idag finns en idrottsplats där HIF ordnar fotbollsträning. PRO har 2015 anlagt boulebana utomhus. De hade tidigare tillgång till banor men blev uppsagda pga ny ägarbild på anläggningen. Tennisplanen som anlades på 70-talet har många år varit obrukbar. Av förklarliga skäl så är höst, vinter och vår perioder då mycket begränsat utbud finns för aktiviteter och mötesplatser.

 

Vilka andra samarbetar projektet med?

 • Samarbete med markägare – Bidrar med upplåtelse av mark. Projektet stärker markägares möjlighet till att exploatera delar av den mark de besitter då området kommer bli mer attraktivt för nya boende.
 • Företagare i bygden – Ger utökade möjligheter till etablerade företag att växa. Vi avser att anlita lokala företag under projektet.
 • Övrigt föreningsliv- Bidrar med ideell arbetskraft. Detta öppnar upp för nya samarbeten. Vi ser en synergieffekt i inledda samarbeten som genererar nya projekt efter hand.
 • Öka förutsättningarna för nytt företagande genom att anläggningarna kan användas till nya verksamheter, exempelvis finns intresse av att hitta lokal för agilityträning

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Projektet är för oss nytänkande och utvecklande då:

 • En ny modern aktivitetslokal anpassad för nya ungdomsverksamheter för Hannäs IF, Hällingsfalls Vi-Unga och Föräldraföreningen (driver Hannäs Förskola), samt nya verksamheter för rörelsehindrade.
 • En multisportarena leder till nya ungdomsverksamheter för Hannäs IF, Hällingsfalls Vi Unga och Föräldraföreningen (driver Hannäs Förskola), samt nya verksamheter för rörelsehindrade.
 • Aktivitetshuset och multisportarenan blir två nya mötesplatser över generationsgränser där nya nätverk kan knytas.
 • Samarbete mellan Hannäs IF, Hällingsfalls Vi Unga, Föräldraföreningen och Bygdegårdsföreningen är helt nytt för oss.
 • Ungdomarna får ett aktivt fritidsliv vilket ger dem grunden för en god kondition. Många studier har visat att det ökar barn och ungdomars möjligheterna när det gäller studier och inlärning
 • Något liknande projekt har inte bedrivits hos oss tidigare.
 • Vi kommer att anlita lokala företag för uppförande av dessa anläggningar som i och med det kommer stärka sina företag med nya uppdrag. Området kommer bli mer attraktivt för den/de entreprenörer som tittar på möjligheterna att bygga bostäder vilket även det kommer gynna den lokal näringen i form av ökad sysselsättning.
 • Vi tror oss också kunna inspirera andra med denna satsning. Landsbygden är inte något prioriterat område vad gäller satsningar från t.ex.kommuner mm Om vi kan genomföra denna satsning så kan det ge andra inspiration och kraft att utföra på egen hemmaplan.
 • Multisportarenan kommer ligga i närhet av vår befintliga lanthandel. Denna kommer få nytta av denna närhet

Projektet ger barn och ungdomar ny kunskap om samarbete som de kommer bära med sig