Bakgrundsbild

Sök landsbygdscheck – utveckla er bygd!

Vill ni komma igång med utvecklingen av er bygd? Bygdegårdarnas Riksförbund har landsbygdscheckar som ni kan söka för att komma vidare i arbetet. Checkarna finns i tre olika inriktningar, föreningen kan söka max en check i vardera inriktning.

Stödcheckar för lokal utveckling

Bygdegårdarnas Riksförbund har checkar som föreningsmedlemmar kan söka för insatser som bidrar till landsbygdsutveckling. Samtliga inriktningar är sökbara en gång för respektive förening. Stöden kan beviljas så länge budgeterade medel finns att fördela.

Handläggningen av landsbygdscheckarna är pausad fram till 2023. Välkommen med er ansökan då!

För att söka stödet/checken behöver ni ha årsrapporterat 2022.

Checkarna finns inom tre olika inriktningar:

  • Stöd för att genomföra en Lokalekonomisk analys för att kartlägga vad ni kan utveckla er bygd.
  • Stöd för att genomföra bygdemöte eller öppet demokratisamtal i er bygdegård för att bidra till samtal om utveckling i er bygd.
  • Stöd för färdigställande av ansökan inom Landsbygdsprogrammet till Länsstyrelse eller Leader genom anlitande av konsult.
Lokalekonomisk analys

Maxstöd: 5 000 kr
Vad kan sökas för: Kostnad för SCB:s statistikpaket för Lokalekonomisk analys (LEA), alternativt arbetsersättning för att sammanställa motsvarande statistik om SCB inte kan lämna ut statistik för valda området. Ersättningen kan också täcka kostnad i samband med möten för att arbeta med LEA:n, såsom processledare, fika, metodmaterial eller digital tjänst.
Stödet betalas ut efter beviljad ansökan och arbetet redovisas genom kort rapport samt bilder.

Det finns många exempel och arbetssätt för att genomföra en Lokalekonomisk analys. Exempel, information och material hittar ni i hos Tillväxtverket samt på Hela Sverige ska Levas Servicebanken

Stöd för genomförande av bygdemöte eller öppet demokratisamtal

Maxstöd: 5 000 kr
Vad kan sökas för: Kostnader vid genomförande av minst två bygdemöten eller minst två demokratisamtal under 2021/2022. Stödet ersätter kostnader i samband med möten såsom facilitator eller processledare, fika, metodmaterial eller digital tjänst. Mötena ska ha en metod eller dagordning som innehåller utvecklingsfokus, exempelvis arbete med lokal utvecklingsplan (LUP), samt vid minst ett av mötena ha deltagande av tjänsteman eller politiker från kommun/region.
Mötena ska tydligt syfte och mål och inkludera deltagande från boende i bygden. Stödet ersätter inte generella föreningsmöten eller styrelsemöten. Stödet betalas ut efter beviljad ansökan och arbetet redovisas genom kort rapport samt bilder.

Exempel på arbetet med en Lokal utvecklingsplan (LUP) hittar ni via Servicebanken.

Ansöknings- och rapporteringsblanketter för Lokalekonomisk analys och Demokrati- och utvecklingsmöten:

Stöd för ansökan till Länsstyrelse eller Leader

Maxstöd: 10 000 kr
Vad kan sökas för: Föreningen kan söka stöd för att anlita person, organisation eller företag som färdigställer eller kvalitetssäkrar föreningens ansökan för projektmedel eller investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet. Vid ansökan skickas kopia med av offert för planerat konsulttjänst och sökt belopp. När föreningen ska få ett beviljat stöd från BR utbetalt ska föreningen skicka in ett bestyrkt kvitto på betalning av tjänsten.

Ansökningsblankett: