Rapport januari 2018 landsbygdsutvecklande området

RESULTAT I NULÄGET OCH VIKTIGA ARBETSINSATSER INOM DET LANDSBYGDSUTVECKLANDE OMRÅDET

________________________________________________________

INLEDNING

Bygdegårdarnas Riksförbund är den landsbygdsorganisation som har som grund att erbjuda lokaler som möjliggör egen bygdegårdsverksamhet. Samt tillhandahåller lokaler till andra aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor. På så sätt kan bygdegårdarna erbjuda en lokal infrastruktur över hela Sverige som bidrar till att stärka landsbygdens tillväxt och attraktionskraft. Med stor sannolikhet är ovan nämnda det som lägger grunden för beviljandet av olika former av stöd.

ARBETSLÄGET INOM NUVARANDE OCH KOMMANDE LANDSBYGDSPROGRAM

I nuläget har mer än halva tiden av nuvarande programperiod genomförts. Nu bör fokus riktas mot att ta del av så mycket som möjligt av resterande stöd. Ofta när en programperiod går mot slutet så finns stödmedel kvar vilken bidragsgivaren gärna vill förbruka. Anledningen är att  i annat fall skall medlen återbetalas till EU.

 

Parallellt med att nuvarande program avslutas påbörjas planeringen av nästkommande landsbygdsprogramsperiod för tidsperioden 2021 – 2027. För att kunna ta plats och behålla stödmöjligheterna centralt, länsvis och lokalt är det av stor betydelse att BR medverkar i planeringen. Inom ramen för denna medverkan skall vi bl.a. tydliggöra BR som en betydelsefull landsbygdsutvecklande organisation och därutöver arbete för att förenkla möjligheterna till att beviljas stöd.

STÖDRESULTAT, STÖDMÖJLIGHETER FRAM T.O.M. 2020

Länsstyrelsernas investeringsstöd

Skall ses som en komplettering till Boverksstödet med nära anknytning inom BR:s verksamhet inom bygg, miljö och försäkringsområdet.

 

Stödresultat 5dec 2017, 25 bygdegårdar har beviljats stöd med 8 216 953 kronor från landsbygdsprogrammet att jämföra med Boverksstödet 2017, som var 7 miljoner kronor.

 

Tänk på att stöd kan sökas till, ansökan riktas till varje sakområde

Före ansökan inlämnas, kontakta länsstyrelsen i ditt län och kolla om medel finns kvar.

  • Investeringar i lokaler. Lägsta stöd 100 000 kronor.
  • Rekreation och turism såsom vandringsleder, lekplatser, turismåtgärder. Lägsta stöd 100 000 kronor.
  • Småskalig infrastruktur såsom parkering, belysning, mindre väg. Lägsta stöd 50 000 kronor.
  • Natur och kulturmiljöer.

 

Stöd från Leaderområden

Vanliga områden som omnämns som angelägna att bevilja stöd till är verksamhetsutveckling, ungdomar, integration, samverkan. Vissa Leaderområden beviljar stöd till mindre investeringar. Nu sedan en tid kan de flesta Leaderområden bevilja mindre stöd till temainriktade projekt, paraplyprojekt.

 

Stöd har beviljats till både bygdegårdsdistrikt och föreningar från Leader. Ta kontakt med det lokala Leaderområdet och för en dialog om möjligheterna till samarbete. Är inte distriktet medlemmar i Leaderområden, så bli medlem.

 

Exempel på distrikt som beviljats stöd är

  • Skaraborg till förstärkt samverkan mellan föreningar på lokal nivå
  • Halland till kultur och utbildning på distans
  • Östergötland till Bygdegårdsskyltning

Stödresultat 2017. Det vi fått fram siffror på hittills 8 377 343 kronor.

 

Sammanlagt stödresultat 2017 till Bygdegårdsrörelsen= 16 594 296 kronor.

 

CENTRAL PÅVERKAN

– Förenkling av nuvarande stödförordningar och följa tilldelningen av stöd till

Bygdegårdar.

– Ta plats i den centrala referensgrupp som Näringsdepartementet bildar för planeringen av

nästkommande landsbygdsprogram. Behålla investeringsstöd och Leader men förenkla

ansökan.

–  Följa regeringens arbete med den landsbygdspolitiska propositionen och informera

riksdagen om angelägna åtgärder. Riksdagsbeslut under våren 2018.

–  Långsiktigt verksamhetsstöd.

 

CENTRALT STÖD TILL DISTRIKT OCH FÖRENINGAR

Kontaktperson landsbygd och landsbygdsprogram

Tel: 08 440 51 95, 0705 322 068

 

Distriktsstöd

Kontakta om intresse finns hos distriktet för att söka stöd hos Leader. Arbetsgruppen för landsbygd som är utsedd av förbundsstyrelsen kan besöka distriktet för att diskutera hur distriktet kan ta del av stöd och hur samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan kan utvecklas.

OBS: Distrikt som i samverkan med BR bedriver utvecklingsverksamhet. Pröva om arbetet kan förlängas i samarbete med Leader.

 

En angelägen åtgärd är att distrikten tar plats inom länsstyrelsernas och Leaderområdenas planering av nästkommande programperiod. BR:s ordförande kommer att sända en skrivelse till länsstyrelser och framföra BR:s intresse för medverkan. Distrikten kommer för kännedom erhålla den skrivelse som ordförande översänt till länsstyrelse och Leaderområde. Distriktet fattar slutligt beslut om medverkan. Rekommenderas att distriktet informerar sig om kommande planeringsarbete genom att ta kontakt och informera sig om länsstyrelsen

och Leaderområdenas kommande planeringsarbete.

 

Föreningars ansökan om stöd om investeringsstöd hos länsstyrelsen och Leaderområde

BR kan ge råd och stöd i ansökningsarbetet. För 2018 gäller att 10 föreningar kan ges ett ekonomiskt stöd för utarbetandet av ansökan. Detta kommer att läggas ut på hemsidan och förmedlas till föreningarna under februari månad.

 

Information

Om goda exempel, andra nyheter kommer att ges via hemsida, nyhetsbrev och Tidningen bygdegården.

 

DET FRAMTIDA ARBETET MED LANDSBYGD INOM BYGDEGÅRDARNA

Bygdegårdarnas verksamhet bedrivs i huvudsak på landsbygd. Fokus inom det landsbygdsutvecklande arbetet har i huvudsak inriktas på landsbygdsprogrammet. En diskussion har påbörjats om hur det landsbygdutvecklande arbetet skall hållas samman och utvecklas.

 

INFORMERA STYRELSEN

Resultatet av arbetet oavsett område blir oftast bättre om fler blir informerade. Därför ombeds ordförande på styrelsemöte informera styrelsen om det som meddelats på ordförandemötet.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se