Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Miljö

Östergötlands bygdegårdsdistrikt vill värna om miljön och arbetar därför hela tiden mot hållbar utveckling. Vår Miljöpolicy genomsyrar hela vår verksamhet och röstades fram på Distriktsstämman 2015.

 

Miljöpolicy för Östergötlands bygdegårdsdistrikt.

”Östergötlands bygdegårdsdistrikt ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hushålla med resurser och praktisera kretsloppstänkande. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i all verksamhet både inom distriktet och externt vid olika kontakter.

Ett drygt 40-tal lokala bygdegårdar är anslutna till distriktet och finns utspridda över hela länet. Varje bygdegård är samlingsplats för sin ort och dess föreningar. En miljövänlig handling i var och en av bygdegårdarna är därför av stor betydelse för miljön. Bygdegården bör vara ett föredöme som inspirerar andra och samverkar med bygdens befolkning.

I bygdegårdsdistriktets verksamhet ska miljöanpassning väga lika tungt som funktion, kostnadseffektivitet och arbetsmiljöhänsyn. Upphandling av varor och tjänster, genomförande av verksamhet och avfallshantering ska ske på ur miljösynpunkt bästa sätt. Distriktet ska ställa lika höga krav på leverantörer och samarbetspartners som på den egna verksamheten.

Distriktet ska utbilda, informera och stimulera sina medlemmar och alla som verkar inom organisationen till engagemang, delaktighet och ansvar för att kunna följa miljöpolicyn. Distriktet ska aktivt påverka bygdegårdsföreningarna att driva sina gårdar på ett miljövänligt sätt, effektivisera och minska energiförbrukningen, delta i opinionsarbetet för ett kretslopps-anpassat samhälle samt att välja miljövänliga alternativ vid nybyggnad, ombyggnad och underhåll av fastigheterna.

De lokala bygdegårdsföreningarna ska uppmanas att fastställa en egen miljöpolicy för sin verksamhet.

Gällande miljölagstiftning och andra regler ska ses som minimikrav för bygdegårdsdistriktet. Uppfyllandet av miljöpolicyn får inte stanna utan ska förbättras kontinuerligt.”

 

Ovan angivna Miljöpolicy för Östergötlands Bygdegårdsdistrikt är antagen i sin helhet vid distriktsstämman 2015.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se