Bakgrundsbild

Sök riktat krisstöd

Riktat stöd till allmänna samlingslokaler

Den 10 september presenterade regeringen ett riktat stöd till allmänna samlingslokaler i och med coronapandemins konsekvenser. Stödet går inte bara till bygdegårdar utan även andra allmänna samlingslokaler kan söka, nu i år satsas 75 miljoner kronor och i budgeten för 2021 kommer ytterligare 50 miljoner kronor. Alla bygdegårdsföreningar söker detta stöd via Bygdegårdarnas Riksförbund. Riksförbundet gör därefter en samlad ansökan till Boverket som är den myndighet som fördelar stödet.

Stort tack till alla er som tidigare svarat på Bygdegårdarnas Riksförbunds enkäter om det ekonomiska läget med anledning av pandemin. Enkäterna var en behovsinventering med information som hjälpt oss i arbetet med att få till ett riktat stöd till allmänna samlingslokaler

Stödet ges till bygdegårdsföreningar baserat på att de tillhandahåller samlingslokaler, inga andra krav på viss typ av verksamhet föreligger. I fördelning av stödet kommer hänsyn tas till vilka behov av stöd föreningarna har kopplat till förluster föreningarna har gjort under coronapandemin jämfört med ett normalår.

Ansökan

Det går fortfarande att fylla i ansökan om riktat krisstöd. Obs! Bygdegårdsföreningar gör sin ansökan till Bygdegårdarnas Riksförbund (INTE via Boverkets hemsida). Formuläret för ansökan hittar du här:
https://forms.gle/duWWtC2Pz4Q4aL3b6

Vi önskar att alla föreningar fyller i ansökningsformuläret. Även de som inte har behov av stöd (det svarsalternativet finns). På så sätt kan vi kontrollera att informationen om stöd nått alla föreningar. De föreningar som inte fyller i ansökningsformuläret kommer vi ringa i mån av tid och med hjälp av de bygdegårdsdistrikt som har möjlighet.

Utbetalning av stöd

I december får Bygdegårdarnas Riksförbund Boverkets besked och utbetalning av stöd. Först efter Boverkets besked börjar riksförbundets arbete med att fördela stödet och göra utbetalningar till er i bygdegårdsföreningarna. Vilket datum Boverket ger besked spelar roll för när riksförbundet hinner administrera detta. Senast den 31 januari kommer föreningarna ha besked och stöd utbetalt.

Vanliga frågor och svar

Vilka uppgifter behöver ni ha tillgängliga för att göra ansökan?

  • Medlemsnummer 
  • Organisationsnummer 
  • Kontouppgifter för utbetalning 
  • Beräknade totala intäkter samt uteblivna kostnader på grund av pandemin för 2020, samt totala intäkter för ett jämförelseår (välj 2018 eller 2019).
  • Summa för eventuella tidigare beviljade krisstöd 
  • Summa för eventuella beviljade projektmedel eller statliga stöd 

Här kan se alla frågorna i formuläret:

Kan vi spara vår ansökan och fortsätta fylla i senare?

Nej, använd pdf:en ovan och fyll i formuläret när ni är klara med alla svar.

Kan vi ändra i ansökan efter att vi har skickat i den?

Om det är något litet kan ni kontakta BR:s kansli, annars kan ni fylla i en ny ansökan så använder vi den som skickades in sist.

Kan vi få se min vår ansökan?

Den ska skickas ut automatiskt när ni har skickat in formuläret, om den inte gör det kontakta info@bygdegardarna.se.

Vem kan söka?
Stödet får lämnas till föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler. Medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund ansöker till Bygdegårdarnas Riksförbund. För att söka stödet behövs ett organisationsnummer, samt konto för utbetalning.

När och hur görs ansökan?
Ansökan om stödet görs till Bygdegårdarnas RiksförbundNi ansöker via följande formulär: https://forms.gle/HbJRxjHhrj393VBk6  

Om din förening av någon anledning inte kan fylla i ett digitalt ansökningsformulär så kontakta i första hand ditt bygdegårdsdistrikt för hjälp och i andra hand riksförbundets kansli för hjälp.  

Vi önskar att alla föreningar fyller i ansökningsformuläret. Även de som inte har behov av stöd (det svarsalternativet finns). På så sätt kan vi kontrollera att informationen om stöd nått alla föreningar. De föreningar som inte fyller i ansökningsformuläret kommer vi ringa i mån av tid och med hjälp av de bygdegårdsdistrikt som har möjlighet. 

Hur bedöms ansökan?
Vi kommer att utgå från de parametrar som efterfrågas i ansökan.  

Hur fattas beslut om vilket stödbelopp som betalas ut?
Bygdegårdarnas Riksförbund samordnar en gemensam ansökan till Boverket, baserat på ansökningar föreningar gjort till förbundet. Boverket tar sedan ett beslut om fördelning av stödet på 75 miljoner kronor mellan samlingslokaler (Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra gårdar, Folkets hus och parker, icke anslutna samlingslokaler).  

I december får Bygdegårdarnas Riksförbund Boverkets besked och utbetalning av stöd. Först efter Boverkets besked börjar riksförbundets arbete med att fördela stödet och göra utbetalningar till er i bygdegårdsföreningarna. Vilket datum Boverket ger besked spelar roll för när riksförbundet hinner administrera detta. Senast den 31 januari kommer föreningarna ha besked och stöd utbetalt. 

Hur redovisas stödet i efterhand?
Det är Bygdegårdarnas Riksförbund som redovisar stödet till Boverket. Föreningarna kommer inte behöva skicka underlag för slutredovisning. I undantagsfall kan stickprov för utbetalda krisstöd göras. I de fallen kan redovisning efterfrågas. 

När betalas stödet ut?
Senast den 31 januari kommer föreningarna ha besked och stöd utbetalt. Stödet betalas ut till angivet utbetalningskonto. 

Var hittar jag vårt medlemsnummer?
Ni hittar ert medlemsnummer på senaste försäkringsfakturan eller ring till BR:s kansli på 08-440 51 90.

Vad menas med antal bokningsbara salar och rum för uthyrning?
Det innebär alla salar, rum, lokaler som är bokningsbara för verksamhet, både vad gäller tillfällig uthyrning eller fasta hyresgäster så som ett företag eller organisation ska tas med. Bostadsyta, förråd eller dylikt som inte är avsett för verksamhet ska inte räknas med. Har föreningen en stor sal som kan delas av med vikvägg kan det räknas som två salar om det går att hyra ut de båda salarna samtidigt. Vissa utrymmen befinner sig i gråzonen för om de ska räknas med eller inte. Köket till exempel. För vissa föreningar som erbjuder att hyra ut endast köket som egen enhet kan det räknas med, för andra föreningar där detta inte är möjligt ska det inte räknas med. Föreningen behöver själva bedöma vilka salar som hyrs ut som egna enheter för verksamhet.

Vad innebär frågan om föreningen är i behov av ekonomiskt stöd med anledning av coronapandemin?
Här önskar vi ett svar om ni är i behov av ett stöd eller inte. De föreningar som svarar att de klarar sig ändå kommer då att undantas från utdelning av stöd. Övriga svar är för att få en rimlig bild av hur behovet är.   

Vad menas med ett normalår?
Ni kan välja vilket år, 2018 eller 2019 som bäst representerar ett normalår för föreningen för att kunna använda som jämförelse mot 2020, ifall eventuella renoveringar eller liknande har gjort att år 2019 inte är representativt.  

Vad innebär totala intäkter?
Det är alla ordinarie intäkter som ni haft under aktuellt år – hyresintäkter, medlemsavgifter, biljettintäkter och så vidare. Även kommunala driftsstöd, gåvor och allmänna stipendier räknas in i intäkter. Däremot ska eventuella externa projektmedel räknas bort. Exempelvis från Boverket, Länsstyrelsen, Allmänna Arvsfonden, Leader/Landsbygdsprogrammet samt sponsring kopplat till dessa extraordinära investeringar i hus eller verksamhet.

Utgå ifrån er bokföring för om en intäkt ska räknas med eller inte på aktuellt år, exempelvis ska inte förutbetalda intäkter räknas med om ni har sådana.  

Hur gör vi med förutbetalda hyresintäkter som skjutits till 2021?
Utgå ifrån er bokföring för om en intäkt ska räknas med eller inte på aktuellt år, exempelvis så kan en intäkt bokföras som förutbetalda intäkter om arrangemanget intäkten avser ska ske nästkommande år och ska i sådana fall inte räknas med som intäkt under innevarande år. Om ni däremot bokför intäkten direkt på innevarande år så ska den räknas med i era totala intäkter.

Ska andra beviljade krisstöd meddelas i efterhand?
Ni får gärna meddela oss andra beviljade krisstöd i efterhand. Skicka ett mejl till info@bygdegardarnas.se.
Vi kommer också kontrollera detta för vissa statliga stöd, exempelvis från Kulturrådet och kontaktar respektive förening som vi lägger in en komplettering för.

Var skriver vi in vårt intäktsbortfall?
Ni skriver inte i uppgift om intäktsbortfall. Genom att ni lämnar uppgift för totala intäkter ett normal år samt totala intäkter och uteblivna kostnader för pandemiåret 2020 så räknar vi ut differensen och ser hur pandemin påverkat er ekonomi.

Hur räknar jag ut intäkterna för 2020, året är ju inte slut ännu?
Ni får göra en prognos för hur ni tror att det kommer att se ut för resterande månader för detta år. Räkna med att restriktioner fortsätter ungefär som de är i dagsläget.

Vad menas med uteblivna kostnader?
Uteblivna kostnader innebär kostnader ni skulle haft för arrangemang eller drift av hus som ni nu inte haft på grund av pandemin. Exempelvis kan det vara ert årliga midsommarfirande som är inställt. Ni har inte behövt bekosta spelmän och ingredienser till fikaförsäljning. Det kan också röra drift av huset, kanske har ni avbokat er återkommande städservice då bygdegården stått tom.