Bakgrundsbild

Krisstöd

Här samlar vi olika typer av krisstöd som bygdegårdsföreningar kan söka.

Sök stöd till kultur

Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats två miljoner kronor från Kulturrådet till särskilda behov inom kulturen. Dessa medel kan sökas löpande året ut (2021). Medlen delas ut till arrangemang som engagerar yrkesverksamma kulturutövare.

Läs mer om ÅterstartBygdegård – sök stöd till kultur

Krisstöd från Kulturrådet

Regeringen föreslog 17 maj att kulturområdet tillförs ytterligare 750 miljoner kronor för förlängt kris- och stimulansstöd 2021 för att mildra de de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 och för att underlätta en återstart av verksamheterna när läget så tillåter. På grund av det fortsatt svåra läget för kulturaktörer runt om i landet vill regeringen förlänga det krisstöd som fördelas till allmän kulturverksamhet, konstnärer och andra aktörer inom kulturområdet.

Den 23 juni beslutade regeringen hur kris- och stimulansstödet på 750 miljoner kronor ska fördelas. Kulturrådet ska fördela huvuddelen – 458 miljoner. Resterande medel ska fördelas enligt följande: Filminstitutet 124 miljoner, Konstnärsnämnden 92 miljoner, Författarfonden 18 miljoner, Samtinget 3 miljoner, Centrumbildningar 15 miljoner, Scenkonstallianserna (dans, musik och teater) 17 miljoner, regional kulturverksamhet via kultursamverkansmodellen 23 miljoner kronor.

Ansökningarna för projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 från Kulturrådet öppnar 13 september.

Se Kulturrådets hemsida för kommande uppdaterad information: www.kulturradet.se

Läs hur tidigare statliga stöd till kulturen har fördelats

Omställningsstöd

Regeringen har infört ett omställningsstöd för företag, ideella föreningar och andra aktörer som fått minskad omsättning till följd av pandemin.

Läs mer om omställningsstödet  >>

För föreningar med anställda

Här finns information samlad för arbetsgivare som påverkas av coronaviruset  >>

Information och stödpaket för civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället med anledning av coronavirusets spridning. Här har de samlat information om hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Läs mer på MUCF:s hemsida: www.mucf.se/information-till-civilsamhallet-med-anledning-av-coronaviruset


Tidigare stöd

Riktat krisstöd till allmänna samlingslokaler 2021

Bygdegårdarnas Riksförbund beviljades 20 751 077 kronor från Boverket den 28 juni 2021 att fördela i riktat krisstöd med anledning av coronapandemin till våra bygdegårdsföreningar. Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstyrelse har beslutat att bevilja 994 föreningar medel. Medlen betalas ut senast sista oktober 2021. Totalt motsvarar utbetalningen 21,12 procent av redovisade fasta kostnader med ett nedre golv på 5 960 kronor. I princip samtliga föreningar som har ansökt och angett att de är i behov av stöd erhåller medel, utom de som överhuvudtaget inte återrapporterat till BR vilket var ett krav för att beviljas medel.

Krisstöd till ideella kulturlivets föreningar

Ideell Kulturallians (Bygdegårdarnas Riksförbund är medlemsorganisation) tilldelades 9 miljoner kronor av för för att stötta det ideella kulturlivet. Alla föreningar som är medlemmar hos BR hade möjlighet att söka stöd för kulturprojekt och kulturverksamhet.  Stödet gavs till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra.

Läs om vilka projekt som beviljades stöd: www.ideellkultur.com/projekt

Riktat krisstöd till samlingslokaler 2020

Det riktade krisstödet för allmänna samlingslokaler från Boverket som söktes via Bygdegårdarnas Riksförbund 2020 är beslutat och utbetalat under januari 2020.

I februari gjordes en revidering av stödet:

Beviljade stöd från stödpaketet till kulturen från Kulturrådet

Första omgången
47 medlemsföreningar har tillsammans beviljats drygt 1,5 miljon kronor från krisstödet som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 370 miljoner att fördela från regeringens stödpaket till kulturen. Vi glädjer oss självklart med de föreningar som har fått stöd (se listan över bygdegårdsföreningar som beviljats stöd nedan). Men vi ser att det finns stort behov av ett specifik stöd till allmänna samlingslokaler eftersom majoriteten inte har kunnat söka det här kulturstödet.

Läs mer om besluten på Kulturrådets hemsida:

www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradets-forsta-beslut-om-krisstod/

www.kulturradet.se/nyheter/2020/krisstod-till-stora-arrangorer-och-aktorer/

Andra omgången
Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag, varav det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang och det andra ska gå till särskilda behov i kulturlivet. Båda stöden är öppna för ansökan, men med olika deadlines. Stöden kommer betalas ut före årsskiftet, därför är ansökningstiderna korta.

Läs mer om de olika stöden: www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen

Här kan du läsa vilka bygdegårdsföreningar som beviljades stöd:

Beviljade stöd från stödpaketet till kulturen (inställda evenemang)

Beviljade stöd för särskilda behov i kulturen

Tredje omgången
Sju medlemsföreningar beviljades sammanlagt drygt 470 000 kronor från krisstödet som fördelades av Kulturrådet i maj 2021. Totalt hade Kulturrådet 278 miljoner att fördela för inställda evenemang i denna omgång.

Läs mer om besluten på Kulturrådets hemsida:
www.kulturradet.se/nyheter/2021/774-kulturaktorer-far-krisstod-for-installda-evenemang

Fyra medlemsföreningar har tillsammans beviljats 560 100 kronor från krisstödet för särskilda behov som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 1,4 miljarder att fördela.

Läs mer om besluten på Kulturrådets hemsida:
www.kulturradet.se/nyheter/2021/kulturradet-har-fordelat-14-miljarder-kronor-i-krisstod

Omställningsstöd för föreningar och företag
Sök omställningsstöd – senast 31 augusti

Omställningsstödet går att söka för de företag och föreningar (F-skatt behövs inte) som har tappat mycket i omsättning under mars och april i år på grund av spridningen av covid-19. Stödet planeras att betalas ut en vecka efter fullständig ansökan. Kvalificerar din förening in för att söka stödet?

  • Nettoomsättning om minst 250 000 kronor under senaste räkenskapsåret.
  • Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.

Nettoomsättning
Med nettoomsättning menas alla intäkter för sålda varor och utförda tjänster som ingår i föreningens verksamhet med avdrag för eventuella rabatter, mervärdesskatt (moms) och annan skatt som är direkt knutna till omsättningen. Det innebär att ni ska räkna ihop föreningens intäkter senaste räkenskapsåret för exempelvis uthyrning av lokal, loppis, bingo etcetera. Den summan behöver överstiga 250 000 kronor för att ni ska kunna söka bidraget. Eventuella bidrag, medlemsavgifter, donationer eller gåvor räknas inte med i föreningens nettoomsättning.

Bra att tänka på om ni ska söka:

  • Stödet söks direkt på skatteverkets hemsida. Den som ska söka stödet behöver ansöka om att bli ombud på skatteverkets hemsida.
  • Det går endast att söka för mars och april 2020 och stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, el, vatten, avlopp med mera. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen har minskat.
  • Om stödet ni söker understiger 100 000 kronor krävs inget intyg från auktoriserad revisor.
  • Tänk på att e-tjänsten är utformad efter företag men den gäller även för föreningar
  • Om ni har några frågor när ni fyller i ansökan – ring Skatteverket direkt

Sök stödet och hitta mer info här:

www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/
coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/
omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html