Bakgrundsbild

Krisstöd och påverkansarbete

Omställningsstöd för föreningar och företag

Nu kan ni som förening söka Omställningsstöd!
Stödet planeras att betalas ut en vecka efter fullständig ansökan.

För att kunna få ta del av omställningsstöd ska föreningen ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30% under mars och april 2020, jämfört med mars och april 2019.  Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen Covid-19.

Stödet ska hjälpa att betala fasta kostnader som hyra, el, vatten, avlopp mm. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen har minskat. På Skatteverkets sida finns mer information och en beräkningstjänst som hjälp att räkna ut hur mycket omställningsstöd ni kan ha rätt till.

Om stödet överstiger 100 000 krävs ett intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag som visar att uppgifterna i ansökan stämmer.

Stödet går att söka från den 22 juni kl. 12.00, till och med 31 augusti 2020. Ansökan görs via Skatteverkets e-tjänst.
Läs mer på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/
coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/
omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html

Information och stödpaket för civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället med anledning av coronavirusets spridning. Här har de samlat information om hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Läs mer på deras hemsida: www.mucf.se/information-till-civilsamhallet-med-anledning-av-coronaviruset

Beviljade stöd från stödpaketet till kulturen

47 medlemsföreningar har tillsammans beviljats drygt 1,5 miljon kronor från krisstödet som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 370 miljoner att fördela från regeringens stödpaket till kulturen. Vi glädjer oss självklart med de föreningar som har fått stöd (se listan över bygdegårdsföreningar som beviljats stöd nedan). Men vi ser att det finns stort behov av ett specifik stöd till allmänna samlingslokaler eftersom majoriteten inte har kunnat söka det här kulturstödet.

Läs mer om besluten på Kulturrådets hemsida:

www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradets-forsta-beslut-om-krisstod/

www.kulturradet.se/nyheter/2020/krisstod-till-stora-arrangorer-och-aktorer/

Bygdegårdarnas Riksförbunds påverkansarbete

Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar aktivt för att regering och myndigheter ska ge krisstöd till bygdegårdsföreningar. Skrivelser och möten är genomförda med kulturdepartementet, kulturrådet, landsbygdsministerns statssekreterare, kulturministerns statssekreterare och med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att lyfta frågan om stöd till våra föreningar. En skrivelse är även skickad till Boverket med uppmaning om att ledtider måste förlängas då planerade aktiviteter inte kan genomföras. Genom samarbetsorganisationer som Civos och Samsam har vi till myndigheter skickat in lägesbilden för våra föreningar med rop om hjälp. Brev om bygdegårdarnas viktiga roll för den lokala krisberedskapen är skickat till alla Sveriges kommuner, SKR samt Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB). Alla kommuner har bjudits in, varav ett 70-tal kommuner har deltagit i ett webbinarium om bygdegårdarnas roll för lokal utveckling. Bland annat lyftes coronakrisen och hur ökad samverkan med kommunen är viktigt både nu i kristid men också på lång sikt för kommunens strategiska arbete med utvecklingsfrågor. Genom alla dessa möten, webbinarium och skrivelser vill vi uppmärksamma beslutsfattare om bygdegårdarnas unika roll som samlingslokalhållande organisation i landsbygder och vikten av att de inte ska gå i konkurs. Det vore ett nederlag för alla mål som politikerna satt upp om kultur och lokal utveckling om bygdegårdar tvingas lägga ner.

Föreningar har kunnat söka pengar för inställda och uppskjutna kulturevenemang och biografer har kunnat söka öronmärkta biografpengar. I maj presenterades ett nytt stöd att söka för föreningar som arbetar gentemot socialt isolerade äldre eller andra utsatta grupper i samhället. Föreningar med omsättning över 250 000 kr senaste räkenskapsåret kommer även att kunna söka ett omställningsstöd. Men trots dessa olika stödpaket som regeringen har presenterat når stöden inte ut till majoriteten av de allmänna samlingslokalerna, något som Bygdegårdarnas Riksförbund påtalat vid kontakten med myndigheter och politiker.

Pressmeddelande om hur krisen drabbar bygdegårdar skickades ut i slutet av mars och har blivit media runt om i många delar av landet. Debattartikel på samma tema är utskickat till alla distriktsordföranden i maj för att tillsammans med förbundsordförande skriva under och skicka till lokal och regional media. Många bygdegårdsföreningar har medverkat i media. I maj skickades också ett pressmeddelande om bygdegårdarnas situation till riksmedia.

Av största vikt är också att bygdegårdsföreningar hör av sig till sina kommuner och bygdegårdsdistrikt till sina regioner. Mallar och information har skickats ut i organisationen för att ge stöd till detta. Genom att vara aktiva på alla tre nivåer får vi maximal kraft!

Ta kontakt med er kommun för stöd i coronakrisen

Om krisen blir långvarig kommer ni i bygdegårdsföreningarna behöva era kommuners stöd (och eventuellt regionernas). Se vår brevmall för att kontakta er kommun samt tips inför er kontakt.

Pressmeddelande

Läs Bygdegårdarnas Riksförbunds pressmeddelande om hur coronakrisen drabbar bygdegårdar