Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om oss
  • Information och åtgärder angående covid-19

Information och åtgärder angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

Sedan i mars pågår coronapandemin. För att minska spridningen av covid-19 (som orsakas av coronaviruset) har regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med olika restriktioner, råd och rekommendationer.

Pandemilag

Under fredagen 8 januari röstades en ny pandemilag igenom av Sveriges riksdag. Lagen gäller från 10 januari till 30 september 2021 och innebär fler smittskyddsåtgärder samt begräsningar för privatpersoner och verksamheter.

Vad gäller?
Tillsvidare gäller begränsning av antalet personer till max 8 personer vid allmänna tillställningar och privata sammankomster. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning med fler än 8 personer närvarande. För den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan straff bli böter eller fängelse i högst sex månader.

I lagen tydliggörs ansvaret för den som hyr ut en lokal vid privata sammankomster eller offentliga tillställningar. Det innebär att förfrågningar som innebär brott mot lagen ska avböjas. Om verksamheten inte följer lagen kan vite utgå eller vid allvarliga lägen tvingas att stänga ner. För den som hyr ut sin lokal är det därför viktigt att det finns ett avtal med den som hyr och att det framgår i avtalet att överenskommelsen är att uthyrningen sker inom lagen.

Barn födda 2005 eller senare undantas begräsningar i pandemilagen. Det innebär att det går att genomföra barnverksamhet utan begränsning på antalet barn. Den restriktion man måste ta hänsyn till är att lokalen ska kunna tillhandahålla ett avstånd på två meter emellan de som befinner sig i lokalen. Vuxna och ledare begränsas till max 8 personer. Man kan alltså ha en barngrupp på 30 barn, men max 8 vuxna i rummet samtidigt.

Länsstyrelserna har i uppdrag att utöva tillsyn över att regeringens, Folkhälsomyndighetens eller länsstyrelsens föreskrifter följs. Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Om ni har frågor kring hur bestämmelser ska tolkas kan ni ta kontakt med er Länsstyrelse för mer information.

www.lansstyrelsen.se

Mer information finns även här:
www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/lansstyrelsens-arbete-med-anledning-av-covid-19/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html

Vi har tagit fram ett anslag ni kan skriva ut och sätta upp i bygdegården med information om pandemilagen:

Folkhälsomyndigheten kommer också i föreskrifter ta fram anvisningar för hur trängsel kan undvikas. Det kan vara alternativa lösningar till fysiska köer eller att besökare anvisas till en särskilt angiven in- eller utgång.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd 14 december

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer

  1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och
  2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Här kan du läsa mer om gällande råd och föreskrifter som gäller från 14 december 2020:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/
5da13979cd774f33ae44527f442221bd/andring-foreskrifter
-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-gallerfrom-2020-12-14.pdf

Här kan du se vad som gäller i olika regioner:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad

Här kan du se aktuell statistik för coronasmittspridningen per region, kommun och stadsdel:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/

För att motverka spridningen av covid-19 krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Med anledning av risken för smittspridning vill Bygdegårdarnas Riksförbund hänvisa alla bygdegårdsföreningar och bygdegårdsdistrikt till myndigheternas rekommendationer. Tänk på att situationen snabbt kan förändras så det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighetens senaste fattade beslut.

Information om smittskydd med anledning av coronaviruset

I samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill Bygdegårdarnas Riksförbund sprida information för att fortsätta bromsa smittspridningen av corona/covid-19. Med rätt kunskap kan du skydda dig själv och andra.

Länk till samlad information om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Länk till myndighetsgemensam information om covid-19:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Aktuell och bekräftad information om covid-19 på krisinformation.se. Samlad regional information om hanteringen av covid-19.
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset

Länkar till information på flera språk:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nationell-telefonlinje-om-det-nya-coronaviruset-pa-flera-sprak/

Film från MSB tillsammans med Myndigheten för delaktighet samt organisationen FUB om covid-19 för personer med intellektuell funktionsnedsättning:
https://www.youtube.com/watch?v=psYBOsp5h6M&feature=emb_logo

Länkar till information om att vara källkritisk:
www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik

www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

1177 Hur tar jag hand om mig/någon som är sjuk på bästa sätt?
www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/vad-kan-jag-gora-sjalv/

1177 Hur kan jag undvika att bli smittad – hur bör man tänka hemma om någon är sjuk?
www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/sa-minskar-du-risken-att-bli-sjuk/

1177 Hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person
www.1177.se/Stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/om-hemisolering/

Informationsverige.se med informationsfilmer om tester textad på enkel svenska
www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/filmer-svenska/

Krisinformation.se om covid-19 och tester
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/lakemedel-behandling-och-provtagning

Krisinformation.se om vaccin, läkemedel och behandling av covid-19:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin

Jämställdhetsmyndigheten angående covid-19 och våldsutsatthet inklusive material för spridning:
www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19
www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/informationsmaterial-for-spridning-2/tillsammans-mot-vald

MSB, utbildningsmaterial om beredskapen inför olika kriser. Filmen Rädd eller beredd med tre avsnitt samt tillhörande scenarioövning och handledning. För föreningar och grupper:
www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/krisberedskapsveckan/radd-eller-beredd/

Stödgrupp för coronakrisen

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare film och ungdom

Anna Öhman

070–881 34 43

anna.ohman@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Förbundschef

Karin Fälldin

072-519 20 62

karin.falldin@bygdegardarna.se