Antagna stadgar

§1. NAMN

Föreningens namn är: Kubbe-Norrflärke bygdegårdsförening

§2. ÄNDAMÅL

Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.

Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft.

För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§3. HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM

Föreningen är en ideell förening med hemvist i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

Bygdegården är samlokaliserad med nyttjanderättsavtal i Norrflärke skola.

Föreningen äger fastigheten Kubbe 7:26. (Byatorget)

Föreningen äger gång/cykelbro (Lajabron) med markavtal på fastigheten Kubbe 34:1 och Anunsjö-Norrflärke 7: 22

§4. INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av familj eller enskild person, förening, stiftelse, annan organisation, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål.

§5. AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP

Medlem är den som betalar avgift enligt överenskomna regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§6. UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen, motarbetar dess syften eller avstår från att erlägga avgifter enligt överenskommelse kan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen.

Medlem som motsätter sig uteslutningsbeslutet kan genom en skriftlig begäran inom 30 dagar hänskjuta beslutet till kommande årsmöte.

§7. ORGAN

Föreningens organ

 1. Årsmöte
 2. Styrelse
 3. Revisorer
 4. Valberedning
 5. Förvaltningsförening för fastigheten, varav två styrelsemedlemmar från bygdegårdsföreningen

§8. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls årligen tidigast den 1 januari och senast den 28 februari. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs i personval genomförs alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§9. VID ORDINARIE ÅRSMÖTE SKA FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS:

 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll samt att vid behov vara rösträknare
 3. Fastställande av föredragningslistan
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelse
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Beslut om a) mandatperiodens längd b) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare c) ev. ersättning till styrelse m.fl.
 11. Val av ordförande i föreningen
 12. Val av kassör
 13. Val av firmatecknare, tre stycken
 14. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
 15. Val av revisorer och ersättare
 16. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 17. Val av ombud till övriga föreningar. (Förvaltningsförening och Gårdsråd)
 18. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 19. Framställningar och förslag från styrelsen
 20. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 21. Val av valberedning
 22. Vid årsmötet väckta frågor, övriga frågor

§10. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar begär det med en skriftlig motivering.

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

§11. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte ska ske genom personlig kallelse eller genom att annonsera publikt på bygden, sociala medier och föreningens hemsida senast 14 dagar före mötet.

§12. STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 7 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.

Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt årsmötets beslut.

Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande, sekreterare och kassör, förutsatt att inte årsmötet redan gjort det. En kontaktperson för uthyrning ska också utses. En kontaktperson för förvaltning och fastighetsfrågor bör utses. För att få aktuell information från riksförbundet och distriktet inom olika verksamhetsområden samt för att fördela arbetet i styrelsen kan föreningen också utse kontaktperson för kultur, försäkring, ungdom, miljö, landsbygdsutveckling, film/bio och hemsida.

§13. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

 

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se