Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Kallelse till Digitalt Årsmöte 2021-21 mars kl.16:00

AGENDA ÅRSMÖTE 2021-03-21 I SÖRBYGDENS SAMHÄLLSFÖRENING 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av protokolljusterare 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 6. Föredragning av verksamhetsberättelsen 7. Styrelsens redovisning av räkenskaperna för det senaste året 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Val av styrelse 12. Val av föreningens ordförande för det kommande året 13. Val av revisorer samt ersättare 14. Val av valberedning 15. Fastställande av årsavgift 16. Ärende som styrelsen eller medlem har hänskjutit till stämman 17. Övriga ärenden 18. Mötet avslutas av ordförande I år kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte. Information om hur du deltar kommer innom kort.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se