Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Nyheter
  • Förslag föredragningslista för årsmötet 25/10 -20

Förslag föredragningslista för årsmötet 25/10 -20

Detta dokument ska underlätta för medlemmar att avgöra om de anser sig behöva vara med på årsmötet. Det ska på intet sätt föregripa årsmötets rätt att i demokratisk anda fatta egna välgrundade beslut. Både föredragningslistan i sig och kompletteringarna med förslag till beslut (kursivt nedan) är just endast förslag.

Förslag till Föredragningslista med förslag på beslut Årsmöte 2020-10-25

1. Årsmötet öppnas

2. Val av mötesfunktionärer a) ordförande

Styrelsen föreslår nuvarande styrelseordförande Anders Karlsson

b) anmälan av styrelsens val av sekreterare

Styrelsen anmäler Lillevi Jönsson till mötessekreterare

c) två protokolljusterare

3. Fastställande av föredragningslista

4. Fastställande av röstlängd

5. Godkännande av kallelse

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse det gångna räkenskapsåret

Se årsredovisning

7. Revisorernas berättelse

Se årsredovisning

8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av resultatet

Revisorerna tillstyrker att räkenskaperna godkännes och fastställes. Styrelsen föreslår att 2019 års vinst (64 167, 35 SEK) disponeras i ny räkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet

10. Fråga om ersättning för styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår att de ersättningar som beslöts vid föregående årsmöte fortsatt gäller.

11. Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare samt mandatperiod för dessa

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter, lika tidigare år.

12. Val av ordförande

Valberedningen förslår Anders Karlsson, omval

13. Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte ersättare

Valberedningen föreslår omval av Björn Nordström och Hans-Örjan Nordstedt. Nyval av Anna Lövfors

14. Val av råd/kommittéer

Styrelsen föreslår att detta likt tidigare år överlämnas till styrelsen att utse.

15. Rätt att teckna föreningens firma

Styrelsen föreslår att detta regleras på samma sätt som föregående år, dvs firmatecknande enligt stadgar och att styrelsen ges möjligheten att utse enskilda ledamöter till firmatecknare vid konstituerande möte.

16. Val av revisorer jämte ersättare

Valberedningen föreslår omval för Stig Johansson och Madelen Johansson, med gemensam ersättare i Bengt Augustsson.

17. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma (två ombud / förening)

Styrelsen föreslår att detta likt tidigare år överlämnas till styrelsen att utse.

18. Val av ombud till övriga föreningar

Styrelsen föreslår att detta likt tidigare år överlämnas till styrelsen att utse.

19. Verksamhetsplan för 2020

Se årsredovisning

20. Avgifter: regler och belopp för medlemsavgift till föreningen

Styrelsen föreslår att de avgifter som beslöts vid föregående årsmöte fortsatt gäller.

21. Budget 2020

Se årsredovisning

22.Information

Styrelsen vill informera om att den vid föregående årsmöte väckta frågan om att se över parkeringen har behandlats i styrelsen. Styrelsen konstaterar att kostnaden för att förändra parkeringen inte står i proportion till de olägenheter som uppstår vid ett begränsat antal tillfällen då parkeringen inte räcker till. Styrelsen har därför beslutat att inte gå vidare med frågan.

23. Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar

24. Val av valberedning inför årsmötet 2020

Styrelsen föreslår omval på nuvarande valberedning

25. Rapporter

Styrelsen har inget utöver årsredovisningen att rapportera

26. Vid stämman väckta frågor

27 Årsmötet avslutas

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se