Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Möten

 

Styrelsemöten

Nästa styrelsemöte planeras till 2 juli 2018. Tag gärna kontakt med någon i styrelsen om du har någon fråga som du anser att styrelsen bör ta ställning till. Kontaktuppgifterna finner du här.

Vid styrelsemötet den 14 maj 2018 beslutades bland annat följande:
 • Att tacka ja till erbjudandet från Käte Laurent (konstnär i Glommen) att skänka en tavla till Bygdegården.
 • Att ett nytt draperi skall inköpas till glasväggen mellan hallen och nästa rum. På prov lämnas fönsterväggen tills vidare utan gardiner.
 • Att det tidigare beslutet att förse scenen med ett draperi för att kunna minska dess djup vid vissa evenemang nu skall verkställas.
 • Att Bygdegården målas i enlighet med färgvalet i alternativ 2, det vill säga det ljusare alternativet. Det var också det förslag som fick flest röster vid omröstningen på Facebook.
 • Efter en tråkig incident vid en uthyrning, som ledde till förstörelse och nedsmutsning, beslutade nu styrelsen att uthyrning till yngre personer fortsättningsvis kan ske endast genom att en vuxen person med inkomst är den formella hyresgästen och att en deposition på 2 000 kr inbetalats.

I övrigt diskuterades möjligheten att starta en bioklubb för att kunna hyra filmer till ett bättre pris än idag och därmed kunna göra biokvällarna till en mer regelbundet återkommande aktivitet, Frågan utreds vidare.

Även aktiviteter som riktar sig direkt till ungdomar vid den kommande Kräftfestivalen diskuterades.

De åtta personer som deltog i Civilförsvarsförbundets kurs i hantering av hjärtstartaren var mycket nöjda med kursen. Styrelsen avser därför att anordna ytterligare två tillfällen under hösten.

Den nya Dataskyddslagen (GDPR) kräver att alla föreningar och företag redovisar för sina medlemmar / kunder hur man hanterar personuppgifter. Till de medlemmar som har lämnat sin e-postadress kommer ett brev att sändas med information om Bygdegårdsföreningens hantering av personuppgifter. Informationen finns också här

Vid styrelsemötet den 26 mars 2018 beslutades bland annat följande:
 • En instruktion med text och bild till handhavandet av ljud- och  skall tas fram
 • Vid tillfällig uthyrning av bastun skall gästerna debiteras 300 kr per tillfälle. Det ingår också skyldighet att städa efter sig. Information om detta kommer att finnas på hemsidan i samband med att fler bilder från bastun läggs ut.
 • Gemensam städning av utemiljön planeras till den 11 april
 • Möjligheten att hyra Bygdegården till bröllop skall marknadsföras ytterligare på hemsidan
 • Brandsyn av Bygdegården är genomförd. Ytterligare en styrelseledamot kommer att gå kurs i brandskydd.
 • En kurs i användandet av hjärtstartare kommer att genomföras i Bygdegården den 9 april. Kursledaren kommer från Civilförsvarsförbundet
 • Mer information om möjligheten att få utskänkningstillstånd till bygdegården skall inhämtas.

I övrigt avrapporterades att flera kulturaktiviteter är inbokade:

 1. Tipspromenad på Långfredagen
 2. Konstutställning under Kristi Himmelfärdshelgen
 3. Teater Hallands föreställning ”De förskräckliga” besöker Bygdegården 27 november

Det finns också fler uppslag under bearbetning.

Vid styrelsemötet den 15 februari 2018 beslutades bland annat följande:
 • Att styrelsen vid årsmötet kommer att presentera förslag till nya stadgar, som bygger mer direkt på Bygdegårdarnas Riksförbunds mall för bygdegårdsföreningar. Bland annat innebär förslaget en omformulering av regleringen av antal styrelseledamöter – från ett specifikt antal till ”lägst sju”.
 • Styrelsen beslutade sända ut inbjudan till årsmötet den 19 februari, till såväl nuvarande medlemmar som till de som var medlemmar under år 2016. Ett inbetalningskort på avgiften för 2018 bifogas inbjudan.
 • En planeringsträff för deltagarna i den kommande konstutställningen under Kristi Himmelfärdshelgen genomfördes den 13 februari. Samtliga deltagare visade alster från sin produktion i akvarell, akryl, keramik, olja och fotokonst. Deltagarna fick se lokalen.
 • Filmvisning för barn och ungdom kommer att genomföras vecka 10. Mer om detta på förstasidan!
 • Vecka 13 (Långfredagen) arrangerar Bygdegårdsföreningen en tipspromenad.
 • Styrelsen beslöt beställa fibernätverk till Bygdegården.
 • Kabeln till hörslingan är nu utbytt.
 • En användarinstruktion till projektorn skall tas fram.
 • Golven kommer att bonas.
 • Användarinstruktioner till såväl diskmaskin som projektor skall göras tillgängliga på denna sida.
Vid styrelsemötet den 28 januari 2018 beslutades bland annat följande:
 • Den fasta telefonen till Bygdegården är nu avvecklad. Vill man få telefonkontakt – ring 0703 29 24 31.
 • Vi har fått bekräftat att dräneringen inomhus är klar
 • Jenny – som arbetar med Ungdomsfrågorna – efterlyser någon intresserad person att samarbeta med. Hör av dig, du som känner för detta!
 • Styrelsen beslutade föreslå årsmötet att avgifterna förblir oförändrade även år 2019. Inbetalningskort för 2018 sänds ut tillsammans med årsmötesinbjudan.
 • Styrelsen planerar att genomföra den traditionsenliga poängpromenaden den 30 mars (Långfredagen)
 • Planeringsarbetet för den lokala konstutställningen under 10 – 13 maj fortsätter som det var tänkt.
 • Dag och tid för årsmötet 2018 fastställdes: Den 18 mars kl 14.00 i Bygdegården.
Vid styrelsemötet den 11 december beslutades bland annat följande:
 • Att anlita Sandå Måleri AB för ommålning av Bygdegårdens utsida under 2018.
 • Att Styrelsen inleder förberedelser för att eventuellt genomföra en konstutställning för lokalt förankrade konstnärer i Glommen under Kristi Himmelfärdshelgen 2018, samtidigt som Konstrundan i Halland. Ansvarig i styrelsen är Hans-Örjan Nohrstedt. Se även inlägg på hemsidans förstasida, daterat 19 december.
 • Projektet att låna konst från Riksförbundet är lagt på is. Istället tas en alternativ plan för att låna / ta emot tavlor från medlemmarna fram till nästa styrelsemöte.
 • Den fasta telefonin i Bygdegården sägs upp, alternativt övergår till IP-telefoni. Styrelsen nås säkrast på telefon 0703 – 292431 eller via e-post till bygdegarden@glommen.se

Följande avrapporterades:

 • Förutsättningarna för att anordna en countryafton med pub och levande musik i Bygdegårdsföreningens regi  undersöks.
 • Föreningens ekonomi är fortsatt god.
 • Det mesta på på åtgärdslistan för invändig skötsel är åtgärdat.
 • Bidrag har sökts hos kommunen för delfinansiering av en AV-utrustning som möjliggör videomöten och distansundervisning.
 • Förutsättningarna för att satsa på ett utegym bredvid Bygdegårdens lekplats undersöks. Rapport lämnas före nästa styrelsemöte.
 • Det finns nu tre hjärtstartare i Glommen – vid affären, i Bygdegården och i hamnen. Alla tre är anmälda till en sajt där man kan se alla hjärtstartare i landet. Föreningen kommer att anordna utbildning rörande hjärtstartare
Vid styrelsemötet den 8 oktober beslutades bland annat följande:
 • Inköp av 20 stolsdynor för att öka sittkomforten på Bygdegårdens stolar

Följande avrapporterades:

 • Vid Föreningsmässan den 30 september tillkom fler medlemmar till Bygdegårdsföreningen. Föreningen har nu fler medlemmar än på många år
 • Höstens kulturkvällar har startat och allt har gått bra
 • Föreningens ekonomi är god
 • Inre fastighetsunderhåll har genomförts, bland annat fungerar nu hörslingan i Stora salen och värmesystemet är genomgånget
 • Något beslut om vem som får i uppdrag att måla om Bygdegården är ännu ej fattat – ytterligare ett anbud inväntas
 • Systematisk brandsyn har genomförts, utan anmärkning
 • Miljödiplom och miljöpolicy uppdateras för närvarande av Riksförbundet. Information om detta kommer att läggas ut på vår hemsida när arbetet är klart
 • Den hjärtstartare som vi fått finansierad av Falkenbergs Sparbank är nu beställd. I leveransen ingår utbildning för 20 personer. Styrelsen avser att undersöka om det finns intresse av ytterligare utbildning
 • En årlig genomgång av Bygdegården kommer att genomföras i enlighet med den mall som finns på Riksförbundets hemsida
 • Arbetet med att uppdatera föreningens stadgar är påbörjat.
Vid styrelsemötet den 27 augusti beslutades bland annat följande:
 • Bygdegårdens miljöpolicy och dito diplom samt information om tillgänglighet skall läggas upp på denna hemsida
 • En arbetsgrupp inom styrelsen har tagit fram ett programförslag till kulturaktiviteter under hösten. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.
 • Sena avbokningar av större evenemang orsakar föreningen onödiga kostnader. Styrelsen beslutade därför att vid evenemang som överstiger 1 000 kr tas en icke återbetalningsbar bokningsavgift på 10 % ut.
 • Bygdegården har bjudit in Långavekaskolan till ett samarbete som har till syfte att smycka/ungdomsanpassa källarlokalen, då den främst används av barn och ungdomar. Skolan har, utöver det, en tanke att arbeta med Glommen och dess miljö inom olika ämnen samt involvera lokala förmågor.
 • Föreningen har fått bidrag av Sparbanken i Falkenberg på  25000 kronor för att köpa en hjärtstartare.
 • Bygdegårdsföreningen har tagit in flera offerter för ommålning av fastigheten. Förhandlingar pågår.
 • En föreningsmässa kommer att arrangeras i Bygdegården den 30 september. Hittills är tre föreningar anmälda: Bygdegårdsföreningen, Vägföreningen och Samhällsföreningen.
Vid styrelsemötet den 18 juni 2017 bestämdes
 • Att en plan kommer att tas fram för vilka aktiviteter som skall genomföras i Bygdegården. Planen kommer att innehålla målsättning för aktiviteten, målgrupp och plan för genomförande. En intern arbetsgrupp kommer att redovisa sina tankar vid nästa styrelsemöte i slutet av augusti.
 • Riksföreningens kulturansvarige har varit på besök i Glommens Bygdegård och avser att efter sommaren komma med ett förslag på nya tavlor till Bygdegården. Styrelsen avvaktar med eventuella omändringar till dess Riksföreningens kulturansvarige återkommit med sitt förslag.
 • Föreningens ekonomi ser bättre ut än vid samma tid förra året. Dock saknas fortfarande inbetalningar från ett antal medlemmar. Påminnelse är utsänd.
 • Fortlöpande underhåll genomförs på fastigheten. Utvändig ommålning planeras under hösten.
 • En intern brandsyn har genomförts och nya lysande utrymningsskyltar har satts upp i källaren.
Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se