Föreningens stadgar

På årsmötet i febr. 2015 antogs nya stadgar (reviderade).

STADGAR FÖR

Boalts Bygde & kulturförening

1. NAMN

Föreningens namn är Boalts Bygde & Kulturförening

2. ÄNDAMÅL

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obundenhar till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund.

Föreningen skall dessutom verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med Ö. Göinge kommunstudieförbund och liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

 3. HEMVIST

Föreningen skall ha sin hemvist i Boalt i Östra Göinge kommun, Skåne län.

4. INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

5. AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP

Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften omvandlas till andelar när minst 250 kr uppnåtts. Medlem kan också förvärva insatser genom att delta i planerade reparations – och ombyggnadsarbeten. För varje dagsverke erhålls en andel.
Nuvarande andelsägare som önskar utträda ur föreningen skall göra en skriftlig begäran till styrelsen. Andelsägare som utträder har ingen rätt till insatsbelopp, andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt. Medlem/andelsägare som efter påminnelse inte erlägger avgift räknas som utträdd ur föreningen.

 6. UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, har rätt att hänskjuta frågan till årsmötets prövning.

Utesluten medlem har ingen rätt till inbetalda insatser, andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar.

7. ORGAN

Föreningens organ

 1. Årsmöte
 2. Styrelse
 3. Revisorer
 4. Valberedning

 

 • 8. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls årligen före den 1 mars.

Vid årsmötet har varje medlem en röst.
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

9. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 •  
 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 3. Fastställande av föredragningslistan
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelse
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Beslut om
 11. a) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare
 12. b) mandatperiod
 13. c) ev. ersättning till styrelse m.fl.
 14. Val av ordförande i föreningen
 15. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
 16. Val av revisorer och ersättare
 17. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 18. Val av ombud till övriga föreningar.
 19. Val av valberedning
 20. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 21. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 22. Vid årsmötet väckta frågor

Årsmötet bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riks – och distriktsorganisationen.

 

 • 10.

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

 

 • 11. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte skall ske genom personlig kallelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 • 12. STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.

Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt årsmötets beslut.

 

 • 13.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

 

 • 14.

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

 • 15.

Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn, adress och antal andelar. Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

 16. TECKNINGSRÄTT

Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.

 

 • 17. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

 • 18. REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.

För revisorerna skall utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

 19. VALBEREDNING

 • För beredande av val utser årsmötet en valberedning bestående av tre personer med en mandatperiod om ett år. En av ledamöterna skall vara sammankallande. Avgående
  valberedning kan omväljas för ytterligare mandatperiod på förslag av årsmötet.

20. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande årsmöten varav minst en skall vara ordinarie årsmöte.

Beslutet skall för att vara gällande på det senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 

 • 21. UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas skall föreningens tillgångar, med avdrag för gjorda insatser, tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

—————————————————————–

 

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den 27 februari 2015 efter beslut om namnbyte till Boalts Bygde & Kulturförening samt på ett extra möte den 27 februari.

 

De tidigare stadgarna antogs vid instiftandet av Föreningen Boalts Bygdegård den 22 augusti 1995.
Revidering av tidigare § 21 valberedning, gjordes den 8 mars 2013