Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Vår verksamhet

Vår verksamhet

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

 BLEKINGE BYGDEGÅRDSDISTRIKT ÅR 2018:

 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Ordförande, webbansvarig: Birger Svensson, Bräkne-Hoby

vice ordförande: Tommy Kalmteg, Öljehult

kassör, sekreterare, informationsansvarig: Karin Svensson, Norra Bygget

övriga: Lars Karlsson, Bettamåla, Annelie Svensson, Möljeryd (Eringsboda) och Åke Lilja, SV Blekinge

 

Styrelsesuppleanter:

Birgitta Månsson, Hasselstad, Anna-Stina Bengtsson, Hanö, Ingemo Adolfsson, Lyckeby,

Jonatan Glader, Ronneby

 

Revisorer: Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tage Åkesson, Leråkra

Revisorssuppleanter: Elve Mattisson, Bräkne-Hoby och Tomas Hansson, Kjettorp

Byggansvarig: Jan-Olov Olsson,Hallaro

Försäkringsansvarig: Torsten Olausson, Sibbamåla

Kulturansvarig: Tommy Kalmteg, Öljehult

Miljöansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla

Ungdomsansvarig: Jonatan Glader, Ronneby

Landsbygdsansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla

Valberedning: Anders Petersson, Hattatorp sammankallande, Cecilia Åkesson, Leråkra

och Gösta Hansson, Kjettorp

 

Styrelsesammanträden:

Distriktsstyrelsen har hållit  två sammanträden: den 7 febr. i Hasselstad och den 15 maj i Björkehäll, Öljehult.

 

Distriktsstämma:

Bygdegårdsdistriktets årsstämma hölls den 8 april i Nogersunds Hembygdsgård  med 34 deltagare (13 medlemsföreningar, SV Blekinge samt Bygdegårdarnas Riksförbund var representerade). Sara Ragnarsson, ordf i Nogersunds Hembygdsförening, hälsade oss välkomna. Hon berättade om föreningens omfattande verksamhet för barn, ungdomar och vuxna och visade bilder från deras olika verksamhetslokaler.

Trubaduren Stefan Nilsson sjöng gamla godingar till eget ackompanjemang.

Karin Olsson från förbundsstyrelsen redogjorde för förbundets förslag till vision, långsiktiga mål och plan för föryngring. Förslaget diskuterades i olika grupper och synpunkterna redovisades.

Förbundets utmärkelse ”Silvernålen” delades ut till Fredrik Karlsson, Sälleryd-Skrävle

 

Förbundsstämma:

Birger Svensson, Bräkne-Hoby och Tommy Kalmteg, Öljehult var distriktets ombud vid förbundsstämman i Marholmen, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt den 2-3 juni.. Ombuden deltog även i en seminariedag den 1 juni som behandlade aktiva unga, finansiering, miljö, digital marknadsföring och framtidens mötesplats.

 

BR:s försäkringsprojekt 2018-2019:

Blekinge bygdegårdsdistrikt ingår i  BR:s och Länsförsäkringar Hallands skadeförebyggande försäkringsprojekt 2018-2019. Ansvariga för projektet i Blekinge är Torsten Olausson, Sibbamåla och Jan-Olov Olsson, Hallabro, som också deltog i en Kick-off den 31 aug.-1 sept. Ett lokalt planeringsmöte genomfördes den 17 sept. i Bräkne-Hoby Bygdegård.

 

Studiebesök:

Ett planerat studiebesök till bygdegårdar i nordöstra Skåne kunde inte genomföras

 

Informationsmöte på temat -Bygdegården

Den 28 okt samlades 23 personer från 12 medlemsföreningar för att lyssnar till Göte Johansson, Glommen. Han redogjorde för vad  och hur vi ska göra för att bevara/utveckla bygdegården som mötesplats för framtida verksamhet.

Försäkringsprojektansvariga redogjorde för olika skadeförebyggande åtgärder som kan göras i bygdegården för att hålla nere underhållskostnaderna. Dessa kan även  ge rabatt på försäkringspremien. Många frågor ställdes av mötesdeltagarna.

Avslutningsvis delades det ut brandsläckare, som bekostats av Länsförsäkringar Halland, till medlemsföreningar.

 

Barn- och ungdomsverksamhet:

Bygdegården är en viktig mötesplats för barn och ungdomar. Flera av våra föreningar bedriver verksamhet för dessa efter det lokala civilsamhällets förutsättningar.

 

Kurser och konferenser:

Birger Svensson, Bräkne-Hoby deltog i en distriktsordförandekonferens den 26-27 jan. i Stockholm och i en i samband med förbundsstämman.

Birger Svensson, Bräkne-Hoby  och Tommy Kalmteg, Öljehult bevistade förbundets konferenshelg för bygg-miljö ungdom och kultur  den 5-6 okt. i Stockholm.

 

Kultur:

Under eller i nära anslutning till den landsomfattande kulturveckan inom bygdegårdsrörelsen i oktober genomförde medlemsföreningarna olika kulturaktiviteter.

Vid Riksteatern södra Sveriges  utbudsdagar i Helsingborg den 24-25 febr. deltog Tommy Kalmteg, Öljehult.

 

SV Blekinge:

Bygdegårdsdistriktet är medlem i SV Blekinge, vilket även inkludera medlemskap för distriktets 17 medlemsföreningar. Föreningarna kan få bidrag från SV till kulturarrangemang.

 

Övrigt:

I Länsbygderådet i Blekinge är Anders Petersson, Hattatorp och Jan-Erik Ronneback, Backaryd styrelseledamöter och Tommy Kalmteg ledamot i  valberedning.

Tommy Kalmteg, Öljehult är ersättare i styrelsen för Riksteatern Blekinge.

 

Anslutna bygdegårdsföreningar i Blekinge:

17 bygdegårdsföreningar i Blekinge har under året varit anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Flera av medlemmarna har, utöver uthyrning, en omfattande och varierande egen verksamhet som olika kulturaktiviteter för barn och/eller vuxna.

Sammanställning över de BR-anslutna bygdegårdarnas användning 2018 (2017):

 

Förening/Bygdegård: Antal uthyrningar: Egen verksamhet: Totalt:
Backaryds Samhällsf./Reginalokalen  (168)  (35)  (203)
Belganets Samhällsf./Bräknegården  (28)  (42)  (70)
Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening (91**) (3)  (94**)
Hallabro Samhällsf./Hallagården  (12)  (28)  (40)
Hanö Bygdegårdsförening (17)  (106)  (123)
Hörvik-Krokås Hembygdsförening 36 (49) 75 (23) 111 (72)
Leråkra Bygdegårdsförening 127 (105) 9 (12) 136 (117)
Lösens Hembygdsförening  (79)  (29)  (108)
Möljeryds Hembygdsförening  (422*)  (20)  (442*)
Nogersunds Hembygdsförening  (68)  (223)  (291)
Ringamåla BGF/Högaböke 52 (53) 20 (20) 72 (73)
Ronneby Sockens BGF/Hasselstad  (88)  (2)  (90)
Sibbamåla Hembygdsförening (137*)  (54)  (191*)
Sälleryd-Skrävle Intresseförening 44 (55) 25 (25) 69 (80)
Tjurkhults m.fl. byars byalagsförening (?) (?) (?)
Törneryds Bygdegårdsförening  (9)  (21)  (30)
Öljehults Samhällsf./Björkehäll 13 (7) 40 (31) 53 (38)
Summa:  (1388)  (674) (2062)

* inkl. fasta uthyrningsdagar    **plus 30 kvm till fast hyresgäst

Just.sign

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
BLEKINGE BYGDEGÅRDSDISTRIKT ÅR 2017:

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Ordförande, webbansvarig: Birger Svensson, Bräkne-Hoby
vice ordförande: Tommy Kalmteg, Öljehult
kassör, sekreterare, informationsansvarig: Karin Svensson, Norra Bygget
övriga: Lars Karlsson, Bettamåla, Annelie Svensson, Möljeryd (Eringsboda) och Åke Lilja, SV Blekinge

Styrelsesuppleanter:
Birgitta Månsson, Hasselstad, Anna-Stina Bengtsson, Hanö, Ingemo Adolfsson, Lyckeby,
Jonatan Glader, Ronneby

Revisorer: Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tage Åkesson, Leråkra
Revisorssuppleanter: Elve Mattisson, Bräkne-Hoby och Tomas Hansson, Kjettorp
Byggansvarig: Jan-Olov Olsson,Hallaro
Försäkringsansvarig: Torsten Olausson, Sibbamåla
Kulturansvarig: Tommy Kalmteg, Öljehult
Miljöansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla
Ungdomsansvarig: Jonatan Glader, Ronneby
Landsbygdsansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla
Valberedning: Anders Petersson, Hattatorp sammankallande, Cecilia Åkesson, Leråkra
och Gösta Hansson, Kjettorp

Styrelsesammanträden:
Distriktsstyrelsen har hållit två sammanträden: den 8 febr. i Hasselstad och den 7 juni i Möljeryd.

Distriktsstämma:
Bygdegårdsdistriktets årsstämma hölls den 2 april i Törneryds Bygdegård med 29 deltagare (13 medlemsföreningar, SV Blekinge samt Bygdegårdarnas Riksförbund var representerade). Fredrik Lantz från Törneryds bygdegårdsförening berättade om den lokala föreningens verksamhet. Musikgruppen ”Tre på G” framförde gamla godingar till eget ackompanjemang. Karin Olsson , BR pratade om framtidens bygdegårdsrörelse. Diskussionsfrågor på ämnet ventilerades och besvarades genom grupparbete.

Förbundsstämma:
Birger Svensson, Bräkne-Hoby och Torsten Olausson, Sibbamåla var distriktets ombud vid förbundsstämman i Trollhättan den 3-4 juni. Ombuden deltog även i en seminarieresa den 2 juni som behandlade utveckling, verksamhet och arrangörskap.

Nytt försäkringsavtal:
Riksförbundet har tecknat ett nytt treårigt försäkringsavtal med Länsförsäkringar Halland, som omfattar samtliga medlemsföreningar och distrikt.

Studiebesök:
Den 26 aug. gjorde 14 bygdegårdare ett studiebesök i Allhallen, Holmsjö. Nils Jedhammar visade runt och berättade om hallens planering och tillkomst och hur man finansierat hela projektet genom bl.a bidrag, sponsring och många ideella arbetstimmar.

Barn- och ungdomsverksamhet:
Bygdegården är en viktig mötesplats för barn och ungdomar. Flera av våra föreningar bedriver verksamhet för dessa efter det lokala civilsamhällets förutsättningar, t.ex. inom integrationsprojektet ”Take my hand”.
samt författarbesök, sagostunder och spökkvällsläsning för barn inom läsprojektet ”Det är väl ingen konst att läsa”.
Vid studiebesöket i Allhallen informerades det om hur man där lyckats skapa och utveckla denna verksamhet

Kurser och konferenser:
Birger Svensson, Bräkne-Hoby deltog i en distriktsordförandekonferens den 20-21 jan. i Stockholm och i en i samband med förbundsstämman.

Den 6-7 maj deltog Birger Svensson, Bräkne-Hoby i en integrationskonferens inom förbundets projekt ”Take
my hand” med fortsättning den 18-19 nov. Han närvarade även vid en byggkonferens den 20-21 okt.
Tommy Kalmteg, Öljehult bevistade förbundets kulturkonferens den 18-19 nov.

Kultur:
Under eller i nära anslutning till den landsomfattande kulturveckan inom bygdegårdsrörelsen i oktober genomförde medlemsföreningarna olika kulturaktiviteter.
Distriktet och medlemsföreningarna besökte Bildningsförbundets och Riksteatern Blekinges utbudskväll för småplatsarrangörer på Ronneby Teater, Ronneby den 9 mars.
Vid Riksteatern södra Sveriges utbudsdagar i Helsingborg den 4-5 febr. deltog Tommy Kalmteg, Öljehult.
Tommy Kalmteg närvarade även vid Ideell Kulturallians´ möte den 15 febr. i Ronneby.
Projektet ”Visor för alla” mellan Riksförbundet Visan i Sverige, Musik i Blekinge och bygdegårdsdistriktet genomfördes under våren med webb-sända arrangemang i Bräkne-Hoby, Hallabro, Ringamåla, Sibbamåla.
Inom BR:s läsprojekt ”Det är väl ingen konst att läsa” har aktiviteter för barn och vuxna bedrivits i Lösen och Sälleryd-Skrävle
Den 16 mars genomfördes ett dialogmöte mellan Region Blekinge(kulturenheten) och bygdegårdsdistriktet.

SV Blekinge:
Bygdegårdsdistriktet är medlem i SV Blekinge, vilket även inkludera medlemskap för distriktets 17 medlemsföreningar. Föreningarna kan få bidrag från SV till kulturarrangemang. Vid SV-stämman i mars var Tommy Kalmteg och Karin Svensson ombud.

Övrigt:
I Länsbygderådet i Blekinge är Anders Petersson, Hattatorp och Jan-Erik Ronneback, Backaryd styrelseledamöter.
Tommy Kalmteg, Öljehult är ersättare i styrelsen för Riksteatern Blekinge.

Anslutna bygdegårdsföreningar i Blekinge:
17 bygdegårdsföreningar i Blekinge har under året varit anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.
Flera av medlemmarna har, utöver uthyrning, en omfattande och varierande egen verksamhet som olika kulturaktiviteter för barn och/eller vuxna.
Sammanställning över de BR-anslutna bygdegårdarnas användning 2017 (2016):

Förening/Bygdegård: Antal uthyrningar: Egen verksamhet: Totalt:
Backaryds Samhällsf./Reginalokalen 168 (160) 35 (25) 203 (185)
Belganets Samhällsf./Bräknegården 28 (17) 42 (113) 70 (130)
Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening 91**(100*) 3(49) 94** (149*)
Hallabro Samhällsf./Hallagården 12 (26) 28 (33) 40 (59)
Hanö Bygdegårdsförening 17 (?) 106 (?) 123 (?)
Hörvik-Krokås Hembygdsförening 49 (?) 23 (?) 72 (?)
Leråkra Bygdegårdsförening 105 (114) 12 (12) 117 (126)
Lösens Hembygdsförening 79 (54) 29 (24)
Möljeryds Hembygdsförening 422* (79) 20 (18) 442* (97)
Nogersunds Hembygdsförening 68 (93) 223 (463) 291 (556)
Ringamåla BGF/Högaböke 53 (65) 20 (6) 73 (71)
Ronneby Sockens BGF/Hasselstad 88 (91) 2 (2) 90 (93)
Sibbamåla Hembygdsförening 137*(193*) 54 (52) 191* (245*)
Sälleryd-Skrävle Intresseförening 55 (40) 25 (35) 80 (75)
Tjurkhults m.fl. byars byalagsförening (?) (?) (?) 108 (78)
Törneryds Bygdegårdsförening 9 (?) 21 (?) 30 (?)
Öljehults Samhällsf./Björkehäll 7 (14) 31 (35) 38 (49)
Summa: 1388 (1046) 674 (867) 2062 (1913)

* inkl. fasta uthyrningsdagar **plus 30 kvm till fast hyresgäst
Just.sign

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se