Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan och budget 2022


Verksamhetsberättelse 2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BLEKINGE BYGDEGÅRDSDISTRIKT ÅR 2021:

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Ordförande, kontaktperson för hemsidan: Birger Svensson, Bräkne-Hoby
vice ordförande: Tommy Kalmteg, Öljehult
kassör, sekreterare, informationsansvarig: Karin Svensson, Norra Bygget
övriga: Lars Karlsson, Bettamåla, Sonja Svensson, Nogersund och Åke Lilja, SV Blekinge

Styrelsesuppleanter:
Birgitta Månsson, Hasselstad, Ingemo Adolfsson, Lyckeby, Gunilla Garnborn, Ronneby (Leråkra)
Jonatan Glader, Ronneby och Rosmari Nordgren, Hörvik

Revisorer: Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tage Åkesson, Leråkra
Revisorssuppleanter: Kerstin Mattisson, Åryd och Tomas Hansson, Kjettorp

Följande är kontaktperson
för fastighetsfrågor: Jan-Olov Olsson, Hallabro
för försäkringsfrågor: Åke Lilja, Torhamn
för kultur: Tommy Kalmteg, Öljehult
för miljöfrågor: Åke Lilja, Torhamn
för ungdomsfrågor: Jonatan Glader, Ronneby
för landsbygdsfrågor: Åke Lilja, Torhamn

Valberedning: Anders Petersson, Hattatorp sammankallande, Gösta Hansson, Kjettorp och
Lennart Lysell, Nogersund

Pandemin covid-19:
All verksamhet på både lokal- och nationell nivå har under året påverkats av covid-19. Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter för ideella föreningar samt regeringens beslut om max antal deltagare vid allmänna möten, offentliga och privata tillställningar för att minska smittspridningen har under första halvåret starkt begränsat möjligheterna till fysiska aktiviteter inom distriktet och i medlemmarnas bygdegårdar.
Staten har anslagit ett ekonomiskt krisstöd till allmänna samlingslokaler. Bygdegårdarnas riksförbund skickade en gemensam ansökan till Boverket för alla medlemsföreningarna efter att man inhämtat erforderliga uppgifter från medlemmarna med hjälp av distriktet. 17 av våra 18 medlemmar sökte bidrag och 15 beviljades.

Styrelsesammanträden:
Distriktsstyrelsen har hållit ett coronaanpassat möte den 23 mars i Bräkne-Hoby Bygdegård och möten den 14 sept. i Bräkne-Hoby bygdegård och 20 okt. i Hasselstads Bygdegård.

Distriktsstämma – digital:
Bygdegårdsdistriktet årsstämma i fick även i år genomföras digital i samarbete med SV Blekinge. Den genomfördes den 14 april med 25 deltagare från 11 medlemsföreningar, SV Blekinge och distriktet.
Enligt stadgarna nödvändiga beslut avhandlades.

Nationell träff:
Förbundet arrangerade en nationell träff på Sånga-Säby den 12-14 nov. på temat ”Bygdegårdarna samlar Sverige – mötesplats för delaktighet och gemenskap”. Samtliga Blekinges medlemsföreningar inbjöds att deltaga. Birger Svensson, Tommy Kalmteg och Aina Svensson deltog från Blekinge.

Regionalt verksamhetsbidrag från regionen:
Bidraget ska användas till gemensamma utvecklingsfrågor, kompetensutveckling och publika aktiviteter. Under hösten erbjöds samtliga medlemsföreningar att söka bidrag till publika aktiviteter, max 5 000kr per förening. Kompetensutveckling har gjorts genom deltagande i riksförbundets digitala utbildningar med olika inriktningar. Riksförbundet har under hösten utbildat föreningsutvecklare. Blekinges föreningsutvecklare kommer framöver att genomföra en utbildningskväll för samtliga medlemsföreningar.
Den 26 maj genomfördes ett digitalt möte med kulturenheten på Region Blekinge.

Kurser och konferenser:
Under året har riksförbundet erbjudit funktionärer inom distriktet och medlemsföreningarna olika digitala utbildningar. Följande har haft deltagare från Blekinge:
20 jan. träff för valberedningar även den 26 maj
21 jan. Årsmöte i coronatider – arrangera ett årsmöte på distans,
30-31 jan. konferens för distriktets ordförande och sekreterare med demokrati som huvudtema
24 mars och 8 dec. möte Södra Klustret- erfarenhetsutbyte förbundet – 7 bygdegårdsdistrikt.
4 maj distriktsstyrelse kick-off med inriktning mot områderna fastighet, kultur, landsbygd, ungdom, miljö
20 maj Motivera ideella 23 maj riktade krisstödet
2 juni distriktsstyrelseintroduktion 7 juni Återstart Bygdegård
29 sept. konferens kontaktpersoner kultur

Kultur:
Riksteatern södra Sveriges utbudsdag Expo Sceankonst genomfördes digital den 13 mars.
Tommy Kalmteg deltog från distriktet.
Medlemsföreningar har från riksförbundet kunnat söka återstartsbidrag till kulturarrangemang med yrkesverksamma kulturutövare
Den 23-31 okt. genomfördes bygdegårdsrörelsens kultur- och demokrativecka.
SV Blekinge:
Bygdegårdsdistriktet är medlem i SV Blekinge, vilket även inkludera medlemskap för distriktets 18 medlemsföreningar. Föreningarna kan få bidrag från SV till kulturarrangemang.

Övrigt:
I Länsbygderådet i Blekinge är Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tommy Kalmteg, Öljehult styrelseledamöter.
Tommy Kalmteg, Öljehult är ledamot i styrelsen för Riksteatern Blekinge.

Anslutna bygdegårdsföreningar i Blekinge:
Pandemin har gjort att uthyrning av och egen verksamhet i bygdegården har varit nästan obefintlig under första halvåret men tog fart under hösten.
Sammanställning över de BR-anslutna bygdegårdarnas användning 2021 (2020):

Förening/Bygdegård: Antal uthyrningar: Egen verksamhet: Totalt:
Backaryds Samhällsf./Reginalokalen (55) (10) (65)
Belganets Samhällsf./Bräknegården (29) (10) (39)
Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening (42*) (3) (45*)
Eringsboda Samhällsf./Byahus (18) (21) (39)
Hallabro Samhällsf./Hallagården (6) (7) (13)
Hanö Bygdegårdsförening (2) (38) (40)
Hörvik-Krokås Hembygdsförening (17) (84) (101)
Leråkra Bygdegårdsförening (59) (4) (63)
Lösens Hembygdsförening (10) (2) (12)
Möljeryds Hembygdsförening (85*) (14) (99*)
Nogersunds Hembygdsförening (44) (32) (76)
Ringamåla BGF/Högaböke (23) (13) (36)
Ronneby Sockens BGF/Hasselstad (57) (0) (57)
Sibbamåla Hembygdsförening (365*) (134) (499*)
Sälleryd-Skrävle Intresseförening (45) (24) (69)
Tjurkhults m.fl. byars byalagsförening (8) (2) (10)
Törneryds Bygdegårdsförening ?(?) ?(?) ?(?)
Öljehults Samhällsf./Björkehäll (20) (25) (45)
Summa: (885) (423) (1308)
* inkl. fasta uthyrningsdagar
Just. sign


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BLEKINGE BYGDEGÅRDSDISTRIKT ÅR 2020:

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Ordförande, kontaktperson för hemsidan: Birger Svensson, Bräkne-Hoby
vice ordförande: Tommy Kalmteg, Öljehult
kassör, sekreterare, informationsansvarig: Karin Svensson, Norra Bygget
övriga: Lars Karlsson, Bettamåla, Annelie Svensson, Eringsboda och Åke Lilja, SV Blekinge

Styrelsesuppleanter:
Birgitta Månsson, Hasselstad, Ingemo Adolfsson, Lyckeby, Gunilla Garnborn, Ronneby (Leråkra)
Jonatan Glader, Ronneby

Revisorer: Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tage Åkesson, Leråkra
Revisorssuppleanter: Kerstin Mattisson, Åryd och Tomas Hansson, Kjettorp

Följande är kontaktperson
för fastighetsfrågor: Jan-Olov Olsson, Hallabro
för försäkringsfrågor: Torsten Olausson, Sibbamåla
för kultur: Tommy Kalmteg, Öljehult
för miljöfrågor: Åke Lilja, Torhamn
för ungdomsfrågor: Jonatan Glader, Ronneby
för landsbygdsfrågor: Åke Lilja, Torhamn

Valberedning: Anders Petersson, Hattatorp sammankallande, Gösta Hansson, Kjettorp och
Lennart Lysell, Nogersund

Pandemin covid-19:
All verksamhet på både lokal- och nationell nivå har under året påverkats av covid-19. Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter för ideella föreningar samt regeringens beslut om max antal deltagare vid allmänna möten, offentliga och privata tillställningar för att minska smittspridningen har starkt begränsat möjligheterna till fysiska aktiviteter inom distriktet och i medlemmarnas bygdegårdar.
Staten har anslagit ett ekonomiskt krisstöd till allmänna samlingslokaler. Bygdegårdarnas riksförbund skickade en gemensam ansökan till Boverket för alla medlemsföreningarna efter att man inhämtat erforderliga uppgifter från medlemmarna. Tretton av våra arton medlemmar fick bidrag.

Styrelsesammanträden:
Distriktsstyrelsen har hållit ett möte: den 25 febr. i Hasselstads Bygdegård och ett coronaanpassat möte
den 22 okt. i Björkehäll, Öljehult .

Distriktsstämma – digital:
Bygdegårdsdistriktet planerade årsstämma i Bräkne-Hoby Bygdegård fick ställas om till en digital stämma i samarbete med SV Blekinge. Den genomfördes den 20 april med 12 deltagare från 6 medlemsföreningar,
SV Blekinge och Centerpartiet i Blekinge. Enligt stadgarna nödvändiga beslut avhandlades samt distriktets nya stadgar antogs.

Förbundsstämma – digital:
Birger Svensson, Bräkne-Hoby och Tommy Kalmteg, Öljehult var distriktets ombud vid den digitala förbundsstämman den 31 maj. Olika beredningsgrupper arbetade digitalt och lämnade beslutsförslag till stämman. Medlemsavgiften till förbundet för 2021-2022 fastställdes.

Regionalt verksamhetsbidrag från regionen:
Nästa all planerad verksamhet för det erhållna bidraget, såsom att driva gemensamma utvecklingsfrågor, kompetensutveckling och publika aktiviteter, har med godkännande från regionens kulturenhet skjutits upp till nästa år.

Just. sign

Kurser och konferenser:
Tommy Kalmteg, Öljehult och Karin Svensson, Norra Bygget deltog i en distriktsordförande- och sekreterarkonferens den 24-25 jan. i Stockholm.
Birger Svensson, Bräkne-Hoby närvarade vid BR:s Landsbygdskonferens i Stockholm den 14 febr.
Birger Svensson, Bräkne-Hoby och Tommy Kalmteg, Öljehult deltog i BR:s digitala konferens den 10-11okt. som behandlade fastighets- kultur- landsbygds- miljö och ungdomsfrågor
I BR:s digitala distriktsträff för södra klustret den 26 nov. deltog Tommy Kalmteg, Öljehult och
Karin Svensson, Norra Bygget

Kultur:
Vid Riksteatern Blekinges och Blekinge Läns Bildningsförbunds kulturmöte för små spelplatser i Möljeryds hembygdsgården den 14 jan. var närvaron stor från distriktet och våra medlemsföreningar.
Riksteatern södra Sveriges utbudsdagar i Skövde den 14-15mars ställde in med kort varsel. Tommy Kalmteg var anmäld.
Distriktets kulturansvarige har skickat in svar till regionen på en förfrågan om synpunkter på/idéer till regionens nya kulturplan.

SV Blekinge:
Bygdegårdsdistriktet är medlem i SV Blekinge, vilket även inkludera medlemskap för distriktets 18 medlemsföreningar. Föreningarna kan få bidrag från SV till kulturarrangemang.

Övrigt:
I Länsbygderådet i Blekinge är Jan-Erik Ronneback, Backaryd styrelseledamöter och Tommy Kalmteg ledamot i valberedning.
Tommy Kalmteg, Öljehult är ersättare i styrelsen för Riksteatern Blekinge.

Anslutna bygdegårdsföreningar i Blekinge:
Pandemin har gjort att uthyrning av och egen verksamhet i bygdegården har varit nästan obefintlig.
Sammanställning över de BR-anslutna bygdegårdarnas användning 2020 (2019):

Förening/Bygdegård: Antal uthyrningar: Egen verksamhet: Totalt:
Backaryds Samhällsf./Reginalokalen 55 (107) 10 (62) 65 (169)
Belganets Samhällsf./Bräknegården 29 (30) 10 (78) 39 (108)
Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening 42*(120*) 3 (7) 45*(127*)
Eringsboda Samhällsf./Byahus 18 (ny) 21 (ny) 39 (ny)
Hallabro Samhällsf./Hallagården (12) (22) (34)
Hanö Bygdegårdsförening (5) (38) (43)
Hörvik-Krokås Hembygdsförening (46) (120) (166)
Leråkra Bygdegårdsförening 59 (121) 4 (15) 63 (136)
Lösens Hembygdsförening (?) (?) (?)
Möljeryds Hembygdsförening 85*(85) 14 (15) 99*(100)
Nogersunds Hembygdsförening 44 (73) 32 (189) 76 (262)
Ringamåla BGF/Högaböke 23 (413*) 13 (17) 36 (430*)
Ronneby Sockens BGF/Hasselstad 57 (98) 0 (4) 57 (102)
Sibbamåla Hembygdsförening 365* (403*) 132 (26) 497* (429*)
Sälleryd-Skrävle Intresseförening (45) (24) (69)
Tjurkhults m.fl. byars byalagsförening 8 (18) 2 (7) 10 (25)
Törneryds Bygdegårdsförening ?(?) ?(?) ?(?)
Öljehults Samhällsf./Björkehäll 20 (14) 25 (38) 45(52)
Summa: (1590) (662) (2252)

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Ordförande, webbansvarig: Birger Svensson, Bräkne-Hoby

vice ordförande: Tommy Kalmteg, Öljehult

kassör, sekreterare, informationsansvarig: Karin Svensson, Norra Bygget

övriga: Lars Karlsson, Bettamåla, Annelie Svensson, Möljeryd (Eringsboda) och Åke Lilja, SV Blekinge

Styrelsesuppleanter:

Birgitta Månsson, Hasselstad, Anna-Stina Bengtsson, Hanö, Ingemo Adolfsson, Lyckeby,

Jonatan Glader, Ronneby

Revisorer: Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tage Åkesson, Leråkra

Revisorssuppleanter: Elve Mattisson, Bräkne-Hoby och Tomas Hansson, Kjettorp

Byggansvarig: Jan-Olov Olsson,Hallaro

Försäkringsansvarig: Torsten Olausson, Sibbamåla

Kulturansvarig: Tommy Kalmteg, Öljehult

Miljöansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla

Ungdomsansvarig: Jonatan Glader, Ronneby

Landsbygdsansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla

Valberedning: Anders Petersson, Hattatorp sammankallande, Cecilia Åkesson, Leråkra

och Gösta Hansson, Kjettorp

Styrelsesammanträden:

Distriktsstyrelsen har hållit  två sammanträden: den 7 febr. i Hasselstad och den 15 maj i Björkehäll, Öljehult.

Distriktsstämma:

Bygdegårdsdistriktets årsstämma hölls den 8 april i Nogersunds Hembygdsgård  med 34 deltagare (13 medlemsföreningar, SV Blekinge samt Bygdegårdarnas Riksförbund var representerade). Sara Ragnarsson, ordf i Nogersunds Hembygdsförening, hälsade oss välkomna. Hon berättade om föreningens omfattande verksamhet för barn, ungdomar och vuxna och visade bilder från deras olika verksamhetslokaler.

Trubaduren Stefan Nilsson sjöng gamla godingar till eget ackompanjemang.

Karin Olsson från förbundsstyrelsen redogjorde för förbundets förslag till vision, långsiktiga mål och plan för föryngring. Förslaget diskuterades i olika grupper och synpunkterna redovisades.

Förbundets utmärkelse ”Silvernålen” delades ut till Fredrik Karlsson, Sälleryd-Skrävle

Förbundsstämma:

Birger Svensson, Bräkne-Hoby och Tommy Kalmteg, Öljehult var distriktets ombud vid förbundsstämman i Marholmen, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt den 2-3 juni.. Ombuden deltog även i en seminariedag den 1 juni som behandlade aktiva unga, finansiering, miljö, digital marknadsföring och framtidens mötesplats.

BR:s försäkringsprojekt 2018-2019:

Blekinge bygdegårdsdistrikt ingår i  BR:s och Länsförsäkringar Hallands skadeförebyggande försäkringsprojekt 2018-2019. Ansvariga för projektet i Blekinge är Torsten Olausson, Sibbamåla och Jan-Olov Olsson, Hallabro, som också deltog i en Kick-off den 31 aug.-1 sept. Ett lokalt planeringsmöte genomfördes den 17 sept. i Bräkne-Hoby Bygdegård.

Studiebesök:

Ett planerat studiebesök till bygdegårdar i nordöstra Skåne kunde inte genomföras

Informationsmöte på temat -Bygdegården

Den 28 okt samlades 23 personer från 12 medlemsföreningar för att lyssnar till Göte Johansson, Glommen. Han redogjorde för vad  och hur vi ska göra för att bevara/utveckla bygdegården som mötesplats för framtida verksamhet.

Försäkringsprojektansvariga redogjorde för olika skadeförebyggande åtgärder som kan göras i bygdegården för att hålla nere underhållskostnaderna. Dessa kan även  ge rabatt på försäkringspremien. Många frågor ställdes av mötesdeltagarna.

Avslutningsvis delades det ut brandsläckare, som bekostats av Länsförsäkringar Halland, till medlemsföreningar.

Barn- och ungdomsverksamhet:

Bygdegården är en viktig mötesplats för barn och ungdomar. Flera av våra föreningar bedriver verksamhet för dessa efter det lokala civilsamhällets förutsättningar.

Kurser och konferenser:

Birger Svensson, Bräkne-Hoby deltog i en distriktsordförandekonferens den 26-27 jan. i Stockholm och i en i samband med förbundsstämman.

Birger Svensson, Bräkne-Hoby  och Tommy Kalmteg, Öljehult bevistade förbundets konferenshelg för bygg-miljö ungdom och kultur  den 5-6 okt. i Stockholm.

Kultur:

Under eller i nära anslutning till den landsomfattande kulturveckan inom bygdegårdsrörelsen i oktober genomförde medlemsföreningarna olika kulturaktiviteter.

Vid Riksteatern södra Sveriges  utbudsdagar i Helsingborg den 24-25 febr. deltog Tommy Kalmteg, Öljehult.

SV Blekinge:

Bygdegårdsdistriktet är medlem i SV Blekinge, vilket även inkludera medlemskap för distriktets 17 medlemsföreningar. Föreningarna kan få bidrag från SV till kulturarrangemang.

Övrigt:

I Länsbygderådet i Blekinge är Anders Petersson, Hattatorp och Jan-Erik Ronneback, Backaryd styrelseledamöter och Tommy Kalmteg ledamot i  valberedning.

Tommy Kalmteg, Öljehult är ersättare i styrelsen för Riksteatern Blekinge.

Anslutna bygdegårdsföreningar i Blekinge:

17 bygdegårdsföreningar i Blekinge har under året varit anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Flera av medlemmarna har, utöver uthyrning, en omfattande och varierande egen verksamhet som olika kulturaktiviteter för barn och/eller vuxna.

Sammanställning över de BR-anslutna bygdegårdarnas användning 2018 (2017):

Förening/Bygdegård: Antal uthyrningar: Egen verksamhet: Totalt:
Backaryds Samhällsf./Reginalokalen  (168)  (35)  (203)
Belganets Samhällsf./Bräknegården  (28)  (42)  (70)
Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening (91**) (3)  (94**)
Hallabro Samhällsf./Hallagården  (12)  (28)  (40)
Hanö Bygdegårdsförening (17)  (106)  (123)
Hörvik-Krokås Hembygdsförening 36 (49) 75 (23) 111 (72)
Leråkra Bygdegårdsförening 127 (105) 9 (12) 136 (117)
Lösens Hembygdsförening  (79)  (29)  (108)
Möljeryds Hembygdsförening  (422*)  (20)  (442*)
Nogersunds Hembygdsförening  (68)  (223)  (291)
Ringamåla BGF/Högaböke 52 (53) 20 (20) 72 (73)
Ronneby Sockens BGF/Hasselstad  (88)  (2)  (90)
Sibbamåla Hembygdsförening (137*)  (54)  (191*)
Sälleryd-Skrävle Intresseförening 44 (55) 25 (25) 69 (80)
Tjurkhults m.fl. byars byalagsförening (?) (?) (?)
Törneryds Bygdegårdsförening  (9)  (21)  (30)
Öljehults Samhällsf./Björkehäll 13 (7) 40 (31) 53 (38)
Summa:  (1388)  (674) (2062)

* inkl. fasta uthyrningsdagar    **plus 30 kvm till fast hyresgäst

Just.sign


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BLEKINGE BYGDEGÅRDSDISTRIKT ÅR 2019:

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Ordförande, webbansvarig: Birger Svensson, Bräkne-Hoby vice ordförande: Tommy Kalmteg, Öljehult kassör, sekreterare, informationsansvarig: Karin Svensson, Norra Bygget övriga: Lars Karlsson, Bettamåla, Annelie Svensson, Eringsboda och Åke Lilja, SV Blekinge

Styrelsesuppleanter: Birgitta Månsson, Hasselstad, Ingemo Adolfsson, Lyckeby, Gunilla Garnborn, Ronneby (Leråkra) Jonatan Glader, Ronneby Revisorer: Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tage Åkesson, Leråkra

Revisorssuppleanter: Elve Mattisson, Bräkne-Hoby och Tomas Hansson, Kjettorp Byggansvarig: Jan-Olov Olsson,Hallaro

Försäkringsansvarig: Torsten Olausson, Sibbamåla

Kulturansvarig: Tommy Kalmteg, Öljehult

Miljöansvarig: Åke Lilja, Torhamn Ungdomsansvarig: Jonatan Glader, Ronneby

Landsbygdsansvarig: Åke Lilja, Torhamn

Valberedning: Anders Petersson, Hattatorp sammankallande, Gösta Hansson, Kjettorp och Lennart Lysell, Nogersund

Styrelsesammanträden: Distriktsstyrelsen har hållit fyra sammanträden: den 17 jan. i Leråkra Bygdegård, den 21 maj i Skrävlestugan, Skrävle, den 24 sept. i Bräkne-Hoby Bygdegård och den 26 nov. i Bräknegården, Belganet.

Distriktsstämma: Bygdegårdsdistriktets årsstämma hölls den 31 mars i Tjurkhults gamla skola med 34 deltagare från 16 medlemsföreningar, SV Blekinge och Bygdegårdarnas Riksförbund. Joel Persson ordf. i Tjurkhult med flera byars byalag redogjorde för föreningens verksamhet som riktar sig till både unga och äldre i gemenskap. Han berättade också om arbetet med att få fiber till byarna i närområdet. Karin Olsson från förbundsstyrelsen redogjorde för förbundets remissförslag till reviderade stadgar för förbund, distrikt och förening. Förbundets fastställda likabehandlingsplan föredrogs. Förbundets utmärkelse ”Silvernålen” delades ut till Ann-Britt Johansson, Sibbamåla.

Förbundsstämma: Tommy Kalmteg, Öljehult och Åke Lilja, Torhamn var distriktets ombud vid förbundsstämman i Värnamo, Jönköpings bygdegårdsdistrikt den 1-2 juni. Ombuden deltog även i en seminariedag den 31 maj med besök på fyra ställen som belyste kultur, mötesplatser, samverkan och landsbygdsutveckling.

BR:s försäkringsprojekt 2018-2019: Blekinge bygdegårdsdistrikt ingår i BR:s och Länsförsäkringar Hallands skadeförebyggande försäkringsprojekt 2018-2019. Ansvariga för projektet i Blekinge är Torsten Olausson, Sibbamåla och Jan-Olov Olsson, Hallabro. En gemensam försäkringsinformationskväll hölls i Sibbamåla hembygdsgård den 3 sept. med 18 deltagare. Karolin Svensson från försäkringskansliet var föreläsare. De projektansvariga har under året haft kontakt med de flesta medlemsföreningar för att informera om investeringsbidrag och olika larm.

Studiebesök: Distriktets medlemföreningar genomförde den 28 sept. en studieresa till Listerlandet. Nogersunds Hembygdsförening och Hörvik-Krokås Hembygdsförening besöktes och vi fick information om resp. förenings omfattande verksamhet inom olika områden och för olika åldrar. Hälleviks Fiskemuseum besöktes. Under dagen utbytte 26 deltagare sina erfarenheter inom bygdegårdsverksamheten..

Barn- och ungdomsverksamhet: Bygdegården är en viktig mötesplats för barn och ungdomar. Flera av våra föreningar bedriver verksamhet för dessa efter det lokala civilsamhällets förutsättningar. Jonatan Glader, Ronneby deltog den 29-31 mars i riksförbundets inspirationshelg för unga inom bygdegårdsrörelsen.

Kurser och konferenser: Tommy Kalmteg, Öljehult deltog i en distriktsordförandekonferens den 25-26 jan. i Stockholm och i en i samband med förbundsstämman. Birger Svensson, Bräkne-Hoby och Tommy Kalmteg, Öljehult bevistade förbundets konferenshelg för bygg, miljö, ungdom och kultur den 5-6 okt. i Stockholm.

Kultur: Under eller i nära anslutning till den landsomfattande kulturveckan inom bygdegårdsrörelsen i oktober genomförde medlemsföreningarna olika kulturaktiviteter. Vid Riksteatern södra Sveriges utbudsdagar i Kalmar den 2-3 febr. deltog Tommy Kalmteg, Öljehult. Den 13 nov. var distriktet inbjuden till ett dialogmöte med kulturenheten på Region Blekinge. Från riksförbundet har erhållits en kulturcheck för att kunna utveckla kulturverksamheten under 2020. Erbjudande har gått ut till medlemsföreningarna att under 2020 arrangerar BR:s vandringsutställning ”Vässa pennan”.

SV Blekinge: Bygdegårdsdistriktet är medlem i SV Blekinge, vilket även inkludera medlemskap för distriktets 18 medlemsföreningar. Föreningarna kan få bidrag från SV till kulturarrangemang. I SV Blekinges stämma den 14 mars deltog Birger Svensson, Bräkne-Hoby, Tommy Kalmteg, Öljehult och Karin Svensson, Norra Bygget som ombud från bygdegårdsdistriktet.

Övrigt: I Länsbygderådet i Blekinge är Anders Petersson, Hattatorp och Jan-Erik Ronneback, Backaryd styrelseledamöter och Tommy Kalmteg ledamot i valberedning. Tommy Kalmteg, Öljehult är ersättare i styrelsen för Riksteatern Blekinge.

Anslutna bygdegårdsföreningar i Blekinge: Eringsboda Samhällsföreningen har under året blivit ny medlem i Bygdegårdarnas Riksförbundet. Antalet medlemmar inom distriktet var vid årets slut 18 föreningar. Flera av medlemmarna har, utöver uthyrning, en omfattande och varierande egen verksamhet som olika kulturaktiviteter för barn och/eller vuxna.

Sammanställning över de BR-anslutna bygdegårdarnas användning 2019 (2018):

Förening/Bygdegård: Antal uthyrningar: Egen verksamhet: Totalt:

Backaryds Samhällsf./Reginalokalen 107(102) 62(101) 169(203)

Belganets Samhällsf./Bräknegården 30(?) 78(?) 108(?)

Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening 120*(89*) 7(3) 127*(92*)

Eringsboda Samhällsf./Byahus Ny medlem Dec 2019

Hallabro Samhällsf./Hallagården 12(12) 22(44) 34(56)

Hanö Bygdegårdsförening ?(?) ?(?) ?(?)

Hörvik-Krokås Hembygdsförening 46(36) 120(75) 166(111)

Leråkra Bygdegårdsförening 121(127) 15(9) 136(136)

Lösens Hembygdsförening ?(?) ?(?) ?(?)

Möljeryds Hembygdsförening 85(109) 15(18) 100(127)

Nogersunds Hembygdsförening 73(102) 189(170) 262(272)

Ringamåla BGF/Högaböke 413*(47) 17(25) 430*(72)

Ronneby Sockens BGF/Hasselstad 98(101) 4(2) 102(103)

Sibbamåla Hembygdsförening 403*(395*) 26(16) 429*(411*)

Sälleryd-Skrävle Intresseförening 45(44) 24(25) 69(69)

Tjurkhults m.fl. byars byalagsförening 18(?) 7(?) 25(?)

Törneryds Bygdegårdsförening ?(?) ?(?) ?(?)

Öljehults Samhällsf./Björkehäll 14(13) 38(40) 52(53)

Summa: 1 585(1177) 624(528) 2 209 (1705) * inkl. fasta uthyrningsdagar


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BLEKINGE BYGDEGÅRDSDISTRIKT ÅR 2018:

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Ordförande, webbansvarig: Birger Svensson, Bräkne-Hoby

vice ordförande: Tommy Kalmteg, Öljehult

kassör, sekreterare, informationsansvarig: Karin Svensson, Norra Bygget

övriga: Lars Karlsson, Bettamåla, Annelie Svensson, Möljeryd (Eringsboda) och Åke Lilja, SV Blekinge

Styrelsesuppleanter:

Birgitta Månsson, Hasselstad, Anna-Stina Bengtsson, Hanö, Ingemo Adolfsson, Lyckeby,

Jonatan Glader, Ronneby

Revisorer: Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tage Åkesson, Leråkra

Revisorssuppleanter: Elve Mattisson, Bräkne-Hoby och Tomas Hansson, Kjettorp

Byggansvarig: Jan-Olov Olsson,Hallaro

Försäkringsansvarig: Torsten Olausson, Sibbamåla

Kulturansvarig: Tommy Kalmteg, Öljehult

Miljöansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla

Ungdomsansvarig: Jonatan Glader, Ronneby

Landsbygdsansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla

Valberedning: Anders Petersson, Hattatorp sammankallande, Cecilia Åkesson, Leråkra och Gösta Hansson, Kjettorp

Styrelsesammanträden:

Distriktsstyrelsen har hållit  två sammanträden: den 7 febr. i Hasselstad och den 15 maj i Björkehäll, Öljehult.

Distriktsstämma:

Bygdegårdsdistriktets årsstämma hölls den 8 april i Nogersunds Hembygdsgård  med 34 deltagare (13 medlemsföreningar, SV Blekinge samt Bygdegårdarnas Riksförbund var representerade). Sara Ragnarsson, ordf i Nogersunds Hembygdsförening, hälsade oss välkomna. Hon berättade om föreningens omfattande verksamhet för barn, ungdomar och vuxna och visade bilder från deras olika verksamhetslokaler.

Trubaduren Stefan Nilsson sjöng gamla godingar till eget ackompanjemang.

Karin Olsson från förbundsstyrelsen redogjorde för förbundets förslag till vision, långsiktiga mål och plan för föryngring. Förslaget diskuterades i olika grupper och synpunkterna redovisades.

Förbundets utmärkelse ”Silvernålen” delades ut till Fredrik Karlsson, Sälleryd-Skrävle

Förbundsstämma:

Birger Svensson, Bräkne-Hoby och Tommy Kalmteg, Öljehult var distriktets ombud vid förbundsstämman i Marholmen, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt den 2-3 juni.. Ombuden deltog även i en seminariedag den 1 juni som behandlade aktiva unga, finansiering, miljö, digital marknadsföring och framtidens mötesplats.

BR:s försäkringsprojekt 2018-2019:

Blekinge bygdegårdsdistrikt ingår i  BR:s och Länsförsäkringar Hallands skadeförebyggande försäkringsprojekt 2018-2019. Ansvariga för projektet i Blekinge är Torsten Olausson, Sibbamåla och Jan-Olov Olsson, Hallabro, som också deltog i en Kick-off den 31 aug.-1 sept. Ett lokalt planeringsmöte genomfördes den 17 sept. i Bräkne-Hoby Bygdegård.

Studiebesök:

Ett planerat studiebesök till bygdegårdar i nordöstra Skåne kunde inte genomföras

Informationsmöte på temat -Bygdegården

Den 28 okt samlades 23 personer från 12 medlemsföreningar för att lyssnar till Göte Johansson, Glommen. Han redogjorde för vad  och hur vi ska göra för att bevara/utveckla bygdegården som mötesplats för framtida verksamhet.

Försäkringsprojektansvariga redogjorde för olika skadeförebyggande åtgärder som kan göras i bygdegården för att hålla nere underhållskostnaderna. Dessa kan även  ge rabatt på försäkringspremien. Många frågor ställdes av mötesdeltagarna.

Avslutningsvis delades det ut brandsläckare, som bekostats av Länsförsäkringar Halland, till medlemsföreningar.

Barn- och ungdomsverksamhet:

Bygdegården är en viktig mötesplats för barn och ungdomar. Flera av våra föreningar bedriver verksamhet för dessa efter det lokala civilsamhällets förutsättningar.

Kurser och konferenser:

Birger Svensson, Bräkne-Hoby deltog i en distriktsordförandekonferens den 26-27 jan. i Stockholm och i en i samband med förbundsstämman.

Birger Svensson, Bräkne-Hoby  och Tommy Kalmteg, Öljehult bevistade förbundets konferenshelg för bygg-miljö ungdom och kultur  den 5-6 okt. i Stockholm.

Kultur:

Under eller i nära anslutning till den landsomfattande kulturveckan inom bygdegårdsrörelsen i oktober genomförde medlemsföreningarna olika kulturaktiviteter.

Vid Riksteatern södra Sveriges  utbudsdagar i Helsingborg den 24-25 febr. deltog Tommy Kalmteg, Öljehult.

SV Blekinge:

Bygdegårdsdistriktet är medlem i SV Blekinge, vilket även inkludera medlemskap för distriktets 17 medlemsföreningar. Föreningarna kan få bidrag från SV till kulturarrangemang.

Övrigt:

I Länsbygderådet i Blekinge är Anders Petersson, Hattatorp och Jan-Erik Ronneback, Backaryd styrelseledamöter och Tommy Kalmteg ledamot i  valberedning.

Tommy Kalmteg, Öljehult är ersättare i styrelsen för Riksteatern Blekinge.

Anslutna bygdegårdsföreningar i Blekinge:

17 bygdegårdsföreningar i Blekinge har under året varit anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Flera av medlemmarna har, utöver uthyrning, en omfattande och varierande egen verksamhet som olika kulturaktiviteter för barn och/eller vuxna.

Sammanställning över de BR-anslutna bygdegårdarnas användning 2018 (2017):

Förening/Bygdegård: Antal uthyrningar: Egen verksamhet: Totalt:
Backaryds Samhällsf./Reginalokalen  (168)  (35)  (203)
Belganets Samhällsf./Bräknegården  (28)  (42)  (70)
Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening (91**) (3)  (94**)
Hallabro Samhällsf./Hallagården  (12)  (28)  (40)
Hanö Bygdegårdsförening (17)  (106)  (123)
Hörvik-Krokås Hembygdsförening 36 (49) 75 (23) 111 (72)
Leråkra Bygdegårdsförening 127 (105) 9 (12) 136 (117)
Lösens Hembygdsförening  (79)  (29)  (108)
Möljeryds Hembygdsförening  (422*)  (20)  (442*)
Nogersunds Hembygdsförening  (68)  (223)  (291)
Ringamåla BGF/Högaböke 52 (53) 20 (20) 72 (73)
Ronneby Sockens BGF/Hasselstad  (88)  (2)  (90)
Sibbamåla Hembygdsförening (137*)  (54)  (191*)
Sälleryd-Skrävle Intresseförening 44 (55) 25 (25) 69 (80)
Tjurkhults m.fl. byars byalagsförening (?) (?) (?)
Törneryds Bygdegårdsförening  (9)  (21)  (30)
Öljehults Samhällsf./Björkehäll 13 (7) 40 (31) 53 (38)
Summa:  (1388)  (674) (2062)

* inkl. fasta uthyrningsdagar    **plus 30 kvm till fast hyresgäst

Just.sign


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BLEKINGE BYGDEGÅRDSDISTRIKT ÅR 2017:

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Ordförande, webbansvarig: Birger Svensson, Bräkne-Hoby
vice ordförande: Tommy Kalmteg, Öljehult
kassör, sekreterare, informationsansvarig: Karin Svensson, Norra Bygget
övriga: Lars Karlsson, Bettamåla, Annelie Svensson, Möljeryd (Eringsboda) och Åke Lilja, SV Blekinge

Styrelsesuppleanter:
Birgitta Månsson, Hasselstad, Anna-Stina Bengtsson, Hanö, Ingemo Adolfsson, Lyckeby,
Jonatan Glader, Ronneby

Revisorer: Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tage Åkesson, Leråkra
Revisorssuppleanter: Elve Mattisson, Bräkne-Hoby och Tomas Hansson, Kjettorp
Byggansvarig: Jan-Olov Olsson,Hallaro
Försäkringsansvarig: Torsten Olausson, Sibbamåla
Kulturansvarig: Tommy Kalmteg, Öljehult
Miljöansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla
Ungdomsansvarig: Jonatan Glader, Ronneby
Landsbygdsansvarig: Lars Karlsson, Bettamåla
Valberedning: Anders Petersson, Hattatorp sammankallande, Cecilia Åkesson, Leråkra
och Gösta Hansson, Kjettorp

Styrelsesammanträden:
Distriktsstyrelsen har hållit två sammanträden: den 8 febr. i Hasselstad och den 7 juni i Möljeryd.

Distriktsstämma:
Bygdegårdsdistriktets årsstämma hölls den 2 april i Törneryds Bygdegård med 29 deltagare (13 medlemsföreningar, SV Blekinge samt Bygdegårdarnas Riksförbund var representerade). Fredrik Lantz från Törneryds bygdegårdsförening berättade om den lokala föreningens verksamhet. Musikgruppen ”Tre på G” framförde gamla godingar till eget ackompanjemang. Karin Olsson , BR pratade om framtidens bygdegårdsrörelse. Diskussionsfrågor på ämnet ventilerades och besvarades genom grupparbete.

Förbundsstämma:
Birger Svensson, Bräkne-Hoby och Torsten Olausson, Sibbamåla var distriktets ombud vid förbundsstämman i Trollhättan den 3-4 juni. Ombuden deltog även i en seminarieresa den 2 juni som behandlade utveckling, verksamhet och arrangörskap.

Nytt försäkringsavtal:
Riksförbundet har tecknat ett nytt treårigt försäkringsavtal med Länsförsäkringar Halland, som omfattar samtliga medlemsföreningar och distrikt.

Studiebesök:
Den 26 aug. gjorde 14 bygdegårdare ett studiebesök i Allhallen, Holmsjö. Nils Jedhammar visade runt och berättade om hallens planering och tillkomst och hur man finansierat hela projektet genom bl.a bidrag, sponsring och många ideella arbetstimmar.

Barn- och ungdomsverksamhet:
Bygdegården är en viktig mötesplats för barn och ungdomar. Flera av våra föreningar bedriver verksamhet för dessa efter det lokala civilsamhällets förutsättningar, t.ex. inom integrationsprojektet ”Take my hand”.
samt författarbesök, sagostunder och spökkvällsläsning för barn inom läsprojektet ”Det är väl ingen konst att läsa”.
Vid studiebesöket i Allhallen informerades det om hur man där lyckats skapa och utveckla denna verksamhet

Kurser och konferenser:
Birger Svensson, Bräkne-Hoby deltog i en distriktsordförandekonferens den 20-21 jan. i Stockholm och i en i samband med förbundsstämman.

Den 6-7 maj deltog Birger Svensson, Bräkne-Hoby i en integrationskonferens inom förbundets projekt ”Take
my hand” med fortsättning den 18-19 nov. Han närvarade även vid en byggkonferens den 20-21 okt.
Tommy Kalmteg, Öljehult bevistade förbundets kulturkonferens den 18-19 nov.

Kultur:
Under eller i nära anslutning till den landsomfattande kulturveckan inom bygdegårdsrörelsen i oktober genomförde medlemsföreningarna olika kulturaktiviteter.
Distriktet och medlemsföreningarna besökte Bildningsförbundets och Riksteatern Blekinges utbudskväll för småplatsarrangörer på Ronneby Teater, Ronneby den 9 mars.
Vid Riksteatern södra Sveriges utbudsdagar i Helsingborg den 4-5 febr. deltog Tommy Kalmteg, Öljehult.
Tommy Kalmteg närvarade även vid Ideell Kulturallians´ möte den 15 febr. i Ronneby.
Projektet ”Visor för alla” mellan Riksförbundet Visan i Sverige, Musik i Blekinge och bygdegårdsdistriktet genomfördes under våren med webb-sända arrangemang i Bräkne-Hoby, Hallabro, Ringamåla, Sibbamåla.
Inom BR:s läsprojekt ”Det är väl ingen konst att läsa” har aktiviteter för barn och vuxna bedrivits i Lösen och Sälleryd-Skrävle
Den 16 mars genomfördes ett dialogmöte mellan Region Blekinge(kulturenheten) och bygdegårdsdistriktet.

SV Blekinge:
Bygdegårdsdistriktet är medlem i SV Blekinge, vilket även inkludera medlemskap för distriktets 17 medlemsföreningar. Föreningarna kan få bidrag från SV till kulturarrangemang. Vid SV-stämman i mars var Tommy Kalmteg och Karin Svensson ombud.

Övrigt:
I Länsbygderådet i Blekinge är Anders Petersson, Hattatorp och Jan-Erik Ronneback, Backaryd styrelseledamöter.
Tommy Kalmteg, Öljehult är ersättare i styrelsen för Riksteatern Blekinge.

Anslutna bygdegårdsföreningar i Blekinge:
17 bygdegårdsföreningar i Blekinge har under året varit anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.
Flera av medlemmarna har, utöver uthyrning, en omfattande och varierande egen verksamhet som olika kulturaktiviteter för barn och/eller vuxna.
Sammanställning över de BR-anslutna bygdegårdarnas användning 2017 (2016):

Förening/Bygdegård: Antal uthyrningar: Egen verksamhet: Totalt:
Backaryds Samhällsf./Reginalokalen 168 (160) 35 (25) 203 (185)
Belganets Samhällsf./Bräknegården 28 (17) 42 (113) 70 (130)
Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening 91**(100*) 3(49) 94** (149*)
Hallabro Samhällsf./Hallagården 12 (26) 28 (33) 40 (59)
Hanö Bygdegårdsförening 17 (?) 106 (?) 123 (?)
Hörvik-Krokås Hembygdsförening 49 (?) 23 (?) 72 (?)
Leråkra Bygdegårdsförening 105 (114) 12 (12) 117 (126)
Lösens Hembygdsförening 79 (54) 29 (24)
Möljeryds Hembygdsförening 422* (79) 20 (18) 442* (97)
Nogersunds Hembygdsförening 68 (93) 223 (463) 291 (556)
Ringamåla BGF/Högaböke 53 (65) 20 (6) 73 (71)
Ronneby Sockens BGF/Hasselstad 88 (91) 2 (2) 90 (93)
Sibbamåla Hembygdsförening 137*(193*) 54 (52) 191* (245*)
Sälleryd-Skrävle Intresseförening 55 (40) 25 (35) 80 (75)
Tjurkhults m.fl. byars byalagsförening (?) (?) (?) 108 (78)
Törneryds Bygdegårdsförening 9 (?) 21 (?) 30 (?)
Öljehults Samhällsf./Björkehäll 7 (14) 31 (35) 38 (49)
Summa: 1388 (1046) 674 (867) 2062 (1913)

* inkl. fasta uthyrningsdagar **plus 30 kvm till fast hyresgäst
Just.sign

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se